لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - علوم ریاضی

موارد یافت شده : 405
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 ندا دودمان آمار دکتری (Ph.D)
2 خیراله اخلی آمار دکتری (Ph.D)
3 مصطفی حسینی آمار دکتری (Ph.D)
4 عادل احمدی نادی آمار دکتری (Ph.D)
5 زهرا صابرزاده آمار دکتری (Ph.D)
6 مجید صنعتگر آمار دکتری (Ph.D)
7 مرتضی محمدی آمار دکتری (Ph.D)
8 نرجس امیری آمار دکتری (Ph.D)
9 حسین علی عبدالله الیعقوبی آمار دکتری (Ph.D)
10 فاطمه المعصومه آمار دکتری (Ph.D)
11 شکیب پناه بحق آمار دکتری (Ph.D)
12 الهه کدخدا آمار دکتری (Ph.D)
13 مریم عباس زاده آمار - استنباط دکتری (Ph.D)
14 ندا دانشگر آمار - استنباط دکتری (Ph.D)
15 مراد علیزاده آمار - استنباط دکتری (Ph.D)
16 امید خزین قناد آمار - استنباط دکتری (Ph.D)
17 فرانک گودرزی آمار - نظریه احتمال دکتری (Ph.D)
18 مریم شیخ الاسلامی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
19 بتول عباسیان حصارسرخ آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
20 ریحانه عاقلی نیک آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
21 عاطفه نژاداسماعیل آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
22 فاطمه چوبینه آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
23 مریم صادقی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
24 سیداحمد عباس زاده آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
25 مطهره عرفانیان شادکام آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
26 هادی نورالهی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
27 محمدرضا سروری آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
28 محیا قاسمی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
29 زهرا اسمعیل نژاد آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
30 منا اقدسی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
31 عاطفه جاویدنظامدوست آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
32 غزاله پورابراهیم آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
33 سیدعطاالله منتظری آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
34 مریم جلیلیان عاملی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
35 راضیه صحرایی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
36 محدثه محمدی پورپامساری آمار ریاضی کارشناسی ارشد
37 سمانه برومندجاهداول آمار ریاضی کارشناسی ارشد
38 مصطفی خداوردی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
39 رسل السرای آمار ریاضی کارشناسی ارشد
40 مهدی پاسبان قریه صفا آمار ریاضی کارشناسی ارشد
41 فهیمه محمدزاده آمار ریاضی کارشناسی ارشد
42 فایزه کامل آمار ریاضی کارشناسی ارشد
43 سیده تکتم حسینی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
44 پریسا توکلی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
45 میثم سلطانی پور آمار ریاضی کارشناسی ارشد
46 سیده مهسا یحیی زاده مشهدی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
47 طیبه حسینی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
48 شادی ثابت آمار ریاضی کارشناسی ارشد
49 کریم یاسرضمد الجاسم آمار ریاضی کارشناسی ارشد
50 حبیب الله عابدهدتنی آمار ریاضی کارشناسی ارشد

صفحه :

    123456789   >