لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - علوم ریاضی

موارد یافت شده : 413
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 عادل احمدی نادی آمار دکتری (Ph.D)
2 مجتبی اصفهانی آمار دکتری (Ph.D)
3 زهرا صابرزاده آمار دکتری (Ph.D)
4 حسین علی عبدالله الیعقوبی آمار دکتری (Ph.D)
5 مرتضی محمدی آمار دکتری (Ph.D)
6 فاطمه پیاده کوهسار آمار دکتری (Ph.D)
7 فاطمه المعصومه آمار دکتری (Ph.D)
8 نرجس امیری آمار دکتری (Ph.D)
9 طاهره عالمی شمامی آمار دکتری (Ph.D)
10 جابر کاظم پور آمار دکتری (Ph.D)
11 مرضیه محمودی آمار دکتری (Ph.D)
12 شکیب پناه بحق آمار دکتری (Ph.D)
13 الهه کدخدا آمار دکتری (Ph.D)
14 مصطفی حسینی آمار دکتری (Ph.D)
15 ندا دودمان آمار دکتری (Ph.D)
16 زهرا محمدیان گرمجانی آمار دکتری (Ph.D)
17 خیراله اخلی آمار دکتری (Ph.D)
18 سمیرا جلایری آمار دکتری (Ph.D)
19 ندا دانشگر آمار - استنباط دکتری (Ph.D)
20 مراد علیزاده آمار - استنباط دکتری (Ph.D)
21 امید خزین قناد آمار - استنباط دکتری (Ph.D)
22 محبوبه اکبری لاکه آمار - استنباط دکتری (Ph.D)
23 زهرا اسمعیل نژاد آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
24 شیما شیدائی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
25 طوبی عزیزی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
26 غزاله پورابراهیم آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
27 محمدرضا سروری آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
28 شهاب راشکی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
29 عاطفه جاویدنظامدوست آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
30 مطهره عرفانیان شادکام آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
31 سارا حمامچی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
32 مهرداد سلطانی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
33 راضیه صحرایی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
34 سیدرضا علویان آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
35 مریم شیخ الاسلامی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
36 فاطمه چوبینه آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
37 بتول عباسیان حصارسرخ آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
38 مریم صادقی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
39 فهیمه شیشه چی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
40 مریم جلیلیان عاملی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
41 بهشید یساولی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
42 سیدعطاالله منتظری آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
43 محیا قاسمی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
44 محمدجواد سبک خیزخیاط آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
45 خدیجه توکلی ناربند آمار ریاضی کارشناسی ارشد
46 مهسا کازرانی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
47 فاطمه محمودی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
48 سعیده ملتجی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
49 سیده مهسا مشایخی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
50 سمانه برومندجاهداول آمار ریاضی کارشناسی ارشد

صفحه :

    123456789   >