لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - علوم اداری و اقتصادی

موارد یافت شده : 1,001
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 سمیرا عبدالهی خواه اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
2 احمدفالح عبدالحسن الساعدی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
3 سپیده اروم اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
4 حمید خاوری اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
5 انوشه نصراله زاده اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
6 الهه سعیدی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
7 فاطمه حاجی سامی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
8 پگاه محمودی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
9 سحر خاوری اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
10 حسن اسدی بربریها اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
11 سعید زینی وند اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
12 امین قره یی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
13 سمانه شیبانی فر اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
14 ابوالفضل عباسی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
15 محمد جعفری اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
16 فاطمه گل زاده خرق اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
17 فاطمه عسکری اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
18 مبینا آژ اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
19 معصومه مسعودی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
20 رکسانا اسدی منش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
21 نسرین محمدپور اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
22 فایزه حسین زاده اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
23 مهشید مهر معتمدی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
24 صفورا محمدزاده اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
25 حسن سلمانی قاسم ابادی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
26 حبیبه ابراهیمی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
27 امیر نریمانی قره تکان اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
28 کیمیا اثاری فر اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
29 سحر مسافر اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
30 بهاره رمضانیان باجگیران اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
31 فرزانه رحمت جو اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
32 ازاده جهان تابی نژاد اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
33 زهرا رفیعی سیج اقتصاد انرژی (آموزش محور) کارشناسی ارشد
34 نگار دهقان نیری توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
35 مریم بابایی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
36 سمانه زارع توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
37 نیره السادات ایتی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
38 حمیدرضا ایمانی مقدم توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
39 غلام حسن رحمانی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
40 سیدمحمدصادق سجاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
41 مهدی وطن پرست توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
42 حسین حسنی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
43 حامد مختاری ترشیزی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
44 زهرا شریفی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
45 سیده منصوره حسینی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
46 سمیه مقدسی نقدعلی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
47 لیلی شرافتی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
48 طناز معین درباری توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
49 ایدا ارام پور توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
50 زهرا ابراهیمی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد

صفحه :

    123456789101112131415161718192021   >