لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - علوم اداری و اقتصادی

موارد یافت شده : 936
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 مریم موسوی دالینی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
2 کیمیا اثاری فر اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
3 نسرین رایینی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
4 معصومه مسعودی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
5 الهه سعیدی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
6 زهرا رفیعی سیج اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
7 سحر خاوری اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
8 حسن سلمانی قاسم ابادی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
9 حسن اسدی بربریها اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
10 اسیه باقرپوردوین اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
11 سیده نفیسه هاشمی اندرخ اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
12 بهاره رمضانیان باجگیران اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
13 ازاده جهان تابی نژاد اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
14 عطیه رضی کاظمی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
15 سحر یزدان پناه اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
16 فرزانه رحمت جو اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
17 سیدمحسن موسوی فخر اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
18 سمانه شیبانی فر اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
19 فاطمه گل زاده خرق اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
20 گل ارا حسینیان اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
21 نسرین محمدپور اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
22 فایزه حسین زاده اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
23 رکسانا اسدی منش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
24 فاطمه عسکری اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
25 غزاله نجار اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
26 سپیده اروم اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
27 حبیبه ابراهیمی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
28 سیدمهدی حسینی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
29 سحر مسافر اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
30 صفورا محمدزاده اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
31 انوشه نصراله زاده اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
32 محبوبه قدرت نما اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
33 حمید خاوری اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
34 سمیه الاهی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
35 سعید زینی وند اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
36 فاطمه حاجی سامی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
37 احمدفالح عبدالحسن الساعدی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
38 امین قره یی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
39 مهشید مهر معتمدی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
40 ابوالفضل عباسی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
41 مبینا آژ اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
42 سمیرا احمدی مقدم اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
43 پگاه محمودی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
44 سیده منصوره حسینی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
45 محدثه جعفری نسب کرمانی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
46 زینب شاکری توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
47 مهدی حقانی فرد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
48 زهراسادات رضوی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
49 ایدا ارام پور توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
50 لیلی شرافتی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد

صفحه :

    12345678910111213141516171819   >