لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف خ

موارد یافت شده : 362
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 فاطمه خاتمی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
2 سیده سمیه خاتمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی دکتری (Ph.D)
3 محمدصادق خاتمی زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی دکتری (Ph.D)
4 فاطمه خاتمی زیست شناسی - سلولی مولکولی دکتری (Ph.D)
5 فاطمه سادات خاتمی علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
6 سیدمجید خاتمی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
7 سیدمحمدسعید خاتمی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
8 میلاد خاتمی راد مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
9 سیدعلی خاتمی نژاد آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
10 نوید خاتمیان زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
11 مرتضی خادری مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
12 ازاده خادم بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)
13 حمید خادم حسابداری دکتری (Ph.D)
14 فاضله خادم علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
15 فرشته خادم مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
16 زینب خادم مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
17 سیده مژده خادم باشی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
18 شیرین خادم شرقی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
19 داود خادم قایینی مهندسی معماری کارشناسی ارشد
20 علیرضا خادم لو مدیریت ورزشی دکتری (Ph.D)
21 مهران خادم مرزودی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
22 میرمحمد خادم نبی ترجمه دکتری (Ph.D)
23 فاطمه خادمان الحسینی اشگذری زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی کارشناسی ارشد
24 المیرا خادملو بیماری شناسی گیاهی دکتری (Ph.D)
25 امیرحسین خادمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
26 نرگس خادمی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
27 حمید خادمی زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
28 اعظم خادمی پور مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
29 علیرضا خاده مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
30 وحید خاصیان سرابی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
31 سمیه خالصی علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری دکتری (Ph.D)
32 ساجده خالصی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
33 سعید خالقی زمین شناسی - اقتصادی کارشناسی ارشد
34 حسین خالقی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکتری (Ph.D)
35 مریم خالقی خبازان رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی کارشناسی ارشد
36 شراره خالقی زاده زبانشناسی همگانی دکتری (Ph.D)
37 سیدصادق خالقی میران مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
38 علی خالقی پوستچی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
39 شهره خالویی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
40 سیما خاموشی مهندسی شیمی - پلیمر کارشناسی ارشد
41 پوریا خان زاده جراحی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
42 منصوره خان کالو زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
43 محسن خانجانی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علفهای هرز دکتری (Ph.D)
44 حسین خانجانی مهندسی برق - مخابرات (سیستم) دکتری (Ph.D)
45 الناز خانزاده شادلوسفلی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
46 کبری خانی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
47 آمنه خانی زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
48 داوود خانی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکتری (Ph.D)
49 حسین خانی مهندسی شیمی - پلیمر کارشناسی ارشد
50 سعید خانی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب کارشناسی ارشد

صفحه :

    12345678   >