لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف خ

موارد یافت شده : 381
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 افشین خاتم منش مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
2 فاطمه خاتمی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
3 سیده سمیه خاتمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی دکتری (Ph.D)
4 محمدصادق خاتمی زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی دکتری (Ph.D)
5 فاطمه خاتمی زیست شناسی - سلولی مولکولی دکتری (Ph.D)
6 فاطمه سادات خاتمی علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
7 سیدعلی خاتمی نژاد آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
8 نوید خاتمیان زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
9 مرتضی خادری مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
10 ازاده خادم بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)
11 حمید خادم حسابداری دکتری (Ph.D)
12 فاضله خادم علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
13 فرشته خادم مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
14 زینب خادم مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
15 سیده مژده خادم باشی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
16 شیرین خادم شرقی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
17 داود خادم قایینی مهندسی معماری کارشناسی ارشد
18 علیرضا خادم لو مدیریت ورزشی دکتری (Ph.D)
19 میرمحمد خادم نبی ترجمه دکتری (Ph.D)
20 فاطمه خادمان الحسینی اشگذری زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی کارشناسی ارشد
21 المیرا خادملو بیماری شناسی گیاهی دکتری (Ph.D)
22 امیرحسین خادمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
23 حسن خادمی ریاضی محض گرایش آنالیز کارشناسی ارشد
24 الهام خادمی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
25 نرگس خادمی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
26 حمید خادمی زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (آموزش محور) کارشناسی ارشد
27 بهروز خادمی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد
28 زهرا خادمی بایگی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
29 سعیده خادمی زاده جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
30 اعظم خادمی پور مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
31 علیرضا خاده مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
32 مهلا خاشعی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
33 وحید خاصیان سرابی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
34 سمیه خالصی علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری دکتری (Ph.D)
35 ساجده خالصی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
36 محمدعلی خالق پور روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
37 منیره خالقی شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
38 سعید خالقی علوم زمین شناسی اقتصادی کارشناسی ارشد
39 زهرا خالقی مهندسی مواد - استخراج فلزات کارشناسی ارشد
40 مریم خالقی خبازان رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی کارشناسی ارشد
41 شراره خالقی زاده زبانشناسی همگانی دکتری (Ph.D)
42 سیدصادق خالقی میران مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
43 علی خالقی پوستچی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
44 پوریا خان زاده جراحی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
45 محسن خانجانی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علفهای هرز دکتری (Ph.D)
46 حسین خانجانی مهندسی برق - مخابرات (سیستم) دکتری (Ph.D)
47 الناز خانزاده شادلوسفلی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
48 احسان خانه اباد فلسفه تعلیم و تربیت - تعلیم و تربیت اسلامی دکتری (Ph.D)
49 فرزانه خانی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
50 آمنه خانی زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد

صفحه :

    12345678   >