لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ج

موارد یافت شده : 330
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 حسن مجلی جابر جابر زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
2 ساره جابر مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
3 علاء حاتم جابر جابر مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
4 طیبه جابری تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
5 سجاد جابری مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
6 علی جابری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
7 فرزانه جابری مفرد مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
8 هانیه جاجرمی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
9 نگار جاجرمی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
10 زینب جادری علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی دکتری (Ph.D)
11 علی کاظم جاسم جاسم مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
12 وجیهه جامع چناربو علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
13 فاطمه جامع کردکندی مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
14 مژده جامعی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
15 احمد بلال جامی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
16 نجمه جامی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
17 نگین جامی الاحمدی تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
18 حسین جامی الاحمدی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
19 زری جامی الاحمدی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
20 عبدالرحمان جامی الاحمدی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی دکتری (Ph.D)
21 هدا جان نثار احمدی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکتری (Ph.D)
22 فاطمه جان نسار مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
23 محسن جان پور دشتی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
24 مریم جانعلی زاده قزوینی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
25 روح اله جانی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
26 سمیه جانی بورنگ مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
27 ستاره جاهدناوخ زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
28 علی جاهدی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش دکتری (Ph.D)
29 صفورا جاهدی زاده آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
30 مهرناز جاهدی مقدم زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی کارشناسی ارشد
31 محجوبه جاهدی منصوری فیزیک - اتمی و مولکولی کارشناسی ارشد
32 زهرا جاودان اشتیوانی ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
33 مهسا جاودان مهر مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
34 حسین جاودانی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
35 فاطمه جاودانی اشکبار زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری کارشناسی ارشد
36 سوسن جاودانی عادل تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
37 علیرضا جاودانی فرد مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
38 طاهره جاودانیان زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی کارشناسی ارشد
39 مریم جاوید الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
40 محمد هادی جاوید جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
41 امید جاوید شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
42 سیدمحمدامین جاوید مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
43 سمیه جاوید مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
44 مهسا جاویدمهر مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
45 عاطفه جاویدنظامدوست آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
46 جواد جاویدنیا الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
47 علی جاویدنیا شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
48 فاطمه جاویدی علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
49 مطهره جاویدی فلسفه کارشناسی ارشد
50 ملیحه جاویدی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)

صفحه :

    1234567   >