لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف و

موارد یافت شده : 129
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 ارزو واثق مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد
2 محمدتقی واجد ابراهیمی فیزیولوژی دکتری (Ph.D)
3 زهره واحد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد
4 سعید واحدی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
5 خدیجه واحدی فیزیک - اتمی و مولکولی کارشناسی ارشد
6 فرید واحدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
7 رضا واحدی اغبلاغ فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
8 وحید واحدی جو مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند کارشناسی ارشد
9 اوا واحدی نوایی الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان دکتری (Ph.D)
10 فاطمه واحدیان مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
11 بهنام وارسته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
12 مریم وارسته کجوریان زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
13 نرجس وارسته کجوریان علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
14 صفیه واسعی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
15 انسیه واسعی مقدم آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
16 محمدحسن واشقانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
17 محمدشریف واشقانی فراهانی زمین شناسی - مهندسی دکتری (Ph.D)
18 علی واعظ طبسی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی دکتری (Ph.D)
19 ریحانه واعظشهرستانی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
20 سیدمحمدرضا واعظموسوی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
21 میرزامحمد واعظی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
22 سمیرا واعظی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
23 نرجس خاتون واعظی جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
24 محمدسجاد واعظی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
25 مهیار واعظی علوم سیاسی کارشناسی ارشد
26 نجمه واعظی دهنوی زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
27 سلمان واعظی فر مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
28 فاطمه واله رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی کارشناسی ارشد
29 فاطمه واله مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
30 محمدطارق وامق حقوق جزاوجرم شناسی دکتری (Ph.D)
31 بی بی ملیحه وامق شاهی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
32 علی جوادمحمدعلی وتوت مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
33 وحید وثوقی پوستین دوز علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان دکتری (Ph.D)
34 سوسن وجدانی درستکار فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
35 ارغوان وجدانی صغیر مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
36 مهدیه وجدانی محمودی آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
37 سلمان وجودی شناسایی و مبارزه با علف های هرز کارشناسی ارشد
38 زهرا وحدانی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
39 رضا وحدانی مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
40 بنفشه وحدانی الویری شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
41 فهیمه وحدت پور علوم باغبانی دکتری (Ph.D)
42 مریم وحدتی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
43 بنفشه وحدتی زمین شناسی - پترولوژی کارشناسی ارشد
44 حمیدرضا وحدتی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
45 رضا وحدتی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
46 سیداحمد وحدتی شبیری مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی دکتری (Ph.D)
47 محبوبه وحدتی پور حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
48 زهره وحدتی پور مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
49 سیدمحمد وحیدحسینی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
50 فاطمه وحیدنیا آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)

صفحه :

    123   >