لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف و

موارد یافت شده : 123
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 محمدتقی واجد ابراهیمی فیزیولوژی دکتری (Ph.D)
2 جواد واحداحمدیان مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
3 سعید واحدی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
4 خدیجه واحدی فیزیک - اتمی و مولکولی کارشناسی ارشد
5 فرید واحدی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
6 وحید واحدی جو مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند کارشناسی ارشد
7 اوا واحدی نوایی الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان دکتری (Ph.D)
8 بهنام وارسته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
9 مریم وارسته کجوریان زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
10 صفیه واسعی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
11 انسیه واسعی مقدم آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
12 محمدحسن واشقانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
13 محمدشریف واشقانی فراهانی زمین شناسی - مهندسی دکتری (Ph.D)
14 علی واعظ طبسی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی دکتری (Ph.D)
15 ریحانه واعظشهرستانی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
16 میرزامحمد واعظی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
17 نرجس خاتون واعظی جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
18 فایزه واعظی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
19 محمدسجاد واعظی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
20 همایون واعظی مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
21 نجمه واعظی دهنوی زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
22 سلمان واعظی فر مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
23 یاسمن واقعی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی گرایش مکانیک جامدات دکتری (Ph.D)
24 فاطمه واله رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی کارشناسی ارشد
25 فاطمه واله مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
26 محمدطارق وامق حقوق جزاوجرم شناسی دکتری (Ph.D)
27 بی بی ملیحه وامق شاهی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
28 علی جوادمحمدعلی وتوت مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
29 مهدی وثوق ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه تابعی دکتری (Ph.D)
30 وحید وثوقی پوستین دوز علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان دکتری (Ph.D)
31 عارفه وجدانی اکبرزاده مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
32 سوسن وجدانی درستکار فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
33 مهدیه وجدانی محمودی آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
34 محسن وجدی سبزوار شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
35 زهرا وحدانی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
36 رضا وحدانی مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
37 بنفشه وحدانی الویری شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
38 فهیمه وحدت پور علوم باغبانی دکتری (Ph.D)
39 بنفشه وحدتی زمین شناسی - پترولوژی کارشناسی ارشد
40 رضا وحدتی مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
41 سیداحمد وحدتی شبیری مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی دکتری (Ph.D)
42 محبوبه وحدتی پور حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
43 سیدمحمد وحیدحسینی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
44 فاطمه وحیدنیا آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
45 سعید وحیدی علوم سیاسی کارشناسی ارشد
46 علیرضا وحیدی علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
47 وحیده وحیدی مترجمی زبان فرانسه کارشناسی ارشد
48 مصطفی وحیدی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
49 علیرضا وحیدی جوان شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
50 میثم وحیدی فردوسی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی دکتری (Ph.D)

صفحه :

    123   >