لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ک

موارد یافت شده : 440
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 محمد مجد کابری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
2 ابراهیم کابلی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
3 عاطفه کابلی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
4 هلاله السادات کابلی فرشچی علوم باغبانی دکتری (Ph.D)
5 نادیا کابلی چلمردی مهندسی کشاورزی - زیست فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
6 علاء حسین عبد کاتب زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
7 حسین کاتب دامغانی مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد
8 مصطفی کاتبی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
9 مجیدرضا کاتبی علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری (Ph.D)
10 حمیدرضا کاراموز مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
11 سمیه کاراندیش مروستی شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
12 میثم کاربخش راوری فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
13 مونا کاردانی ملکی نژاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد
14 محمد کارساز مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
15 مریم کارگر بیماری شناسی گیاهی - ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی گیاهی دکتری (Ph.D)
16 حسن کارگر تغذیه دام دکتری (Ph.D)
17 فاروق کارگر تغذیه دام دکتری (Ph.D)
18 شهرام کارگر زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
19 سمانه کارگر زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
20 محمدصادق کارگر علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری (Ph.D)
21 نرجس کارگر مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
22 مونا کارگر مشاوره دکتری (Ph.D)
23 فاطمه کارگرجهرمی الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی دکتری (Ph.D)
24 سکینه کارگرزرندی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
25 مریم کارگرکرمی حقوق خصوصی دکتری (Ph.D)
26 محبوبه کاری علوم اقتصادی (آموزش محور) کارشناسی ارشد
27 فرزانه کاری فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
28 ابوالفضل کاریزی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
29 مهسا کازرانی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
30 پریسا کازرانی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
31 بهناز کازرونی زند روانشناسی دکتری (Ph.D)
32 اعظم کاسب مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
33 هدیه کاسب سیستانی علوم زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی کارشناسی ارشد
34 ملیحه کاسب مجاور زبان و ادبیات فرانسه گرایش ادبی کارشناسی ارشد
35 مجتبی کاسی حقوق خصوصی دکتری (Ph.D)
36 سعیده کاشانی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
37 هومن کاشانی راد مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
38 مرتضی کاشانی نژاد علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
39 سیدرضا کاشف تبریزیان مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
40 سمانه کاشف قاینی نژاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی(آموزش محور) کارشناسی ارشد
41 علیرضا کاشی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
42 رامین کاشی طرقی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی) کارشناسی ارشد
43 علی شهید کاظم کاظم آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
44 عادل جاسم کاظم کاظم مطالعات اسلامی کارشناسی ارشد
45 نباء عبدالحسین کاظم مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
46 احمدجواد کاظم مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
47 عماد کاظم زاده علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
48 فاطمه سادات کاظم زاده فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد
49 فاطمه کاظم زاده کلاته جعفر اباد الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
50 جابر کاظم پور آمار دکتری (Ph.D)

صفحه :

    123456789   >