لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ق

موارد یافت شده : 370
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 شیوا قائدرحمتی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
2 کامران قائم مقامی حسابداری کارشناسی ارشد
3 مهدی قائم پناه روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
4 رضا قائمی جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا کارشناسی ارشد
5 مهدی قائمی حقوق جزاوجرم شناسی دکتری (Ph.D)
6 ارمغان قائمی مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
7 سیاوش قائمی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
8 عاطفه قائمی بایگی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
9 زهره قائمی دیزیچه پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
10 سیده فرزانه قائمی طلب جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
11 مهران قائمی مقدم آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
12 علی نقی قائمی نیک علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
13 اعظم قاانی غلامحسینی فیزیک گرایش ذرات بنیادی دکتری (Ph.D)
14 ابوالفضل قابل الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
15 سیدعلی قادری برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
16 رضا قادری حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
17 ایرج قادری روابط بین الملل کارشناسی ارشد
18 عباس قادری روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
19 ازاده قادری زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
20 سیدایرج قادری فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد
21 مطهره قادری فیزیک گرایش فیزیک نجومی - زمینه نجوم و اخترفیزیک کارشناسی ارشد
22 حسن قادری مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
23 محمد قادری مهندسی برق - سیستم های قدرت(آموزش محور) کارشناسی ارشد
24 علی قادری اردکانی الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان دکتری (Ph.D)
25 سروش قادری باخرزی مهندسی کشاورزی - زراعت کارشناسی ارشد
26 محمد قادری بافی علوم قرآن و حدیث دکتری (Ph.D)
27 راحله قادری روسنگ فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
28 آیناز قادری قلعه نو زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
29 کورش قارونی صفار مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
30 زهرا قارونی نوری فیزیک گرایش فیزیک بنیادی کارشناسی ارشد
31 مایده قاری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی (دستیاری) دکترای تخصصی
32 مطیع الله قاریزاده حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
33 سلیم قاسم زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
34 مهدی قاسم ابادی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
35 محمد قاسم ابادی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
36 محمدعلی قاسم ابادیان مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات) دکتری (Ph.D)
37 فاطمه قاسم بروجردی روانشناسی دکتری (Ph.D)
38 مریم سادات قاسم زاده شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
39 ارزو قاسم زاده مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
40 زهرا قاسم زاده مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
41 سیدمحمدمهدی قاسم زاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
42 جعفر قاسم زاده کریمی مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) کارشناسی ارشد
43 حسین قاسم پور مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
44 روح اله قاسم پورکلاته قدم مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
45 سیدفاطمه قاسمپورگنجی مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی دکتری (Ph.D)
46 محیا قاسمی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
47 مسعود قاسمی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
48 فایزه قاسمی بیوشیمی دکتری (Ph.D)
49 علی قاسمی تاریخ تشیع (آموزش محور) کارشناسی ارشد
50 حمیدرضا قاسمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد

صفحه :

    12345678   >