لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ق

موارد یافت شده : 342
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 کامران قائم مقامی حسابداری کارشناسی ارشد
2 مهدی قائم پناه روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
3 رضا قائمی جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا کارشناسی ارشد
4 سید مصطفی قائمی مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
5 عاطفه قائمی بایگی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
6 سیده فرزانه قائمی طلب جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
7 علی نقی قائمی نیک علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
8 اعظم قاانی غلامحسینی فیزیک گرایش ذرات بنیادی دکتری (Ph.D)
9 ابوالفضل قابل الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
10 سیدعلی قادری برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
11 محمداسمعیل قادری تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
12 عباس قادری روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
13 ازاده قادری زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
14 بهار قادری علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
15 منصوره قادری علوم کتابداری و اطلاع رسانی کارشناسی ارشد
16 سجاد قادری علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
17 مطهره قادری فیزیک گرایش فیزیک نجومی - زمینه نجوم و اخترفیزیک کارشناسی ارشد
18 حسن قادری مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
19 محمد قادری مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
20 علی قادری اردکانی الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان دکتری (Ph.D)
21 سروش قادری باخرزی مهندسی کشاورزی - زراعت کارشناسی ارشد
22 ساره قادری جاجرم زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی کارشناسی ارشد
23 فرشاد قادری خشندرق مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
24 راحله قادری روسنگ فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
25 سیدامیر قادری فیض ابادی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی کارشناسی ارشد
26 آیناز قادری قلعه نو زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
27 سلیم قاسم زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
28 فرشته قاسم ابادی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
29 مهدی قاسم ابادی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
30 محمدعلی قاسم ابادیان مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات) دکتری (Ph.D)
31 فاطمه قاسم بروجردی روانشناسی دکتری (Ph.D)
32 مریم سادات قاسم زاده شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
33 جعفر قاسم زاده کریمی مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) کارشناسی ارشد
34 سیدفاطمه قاسمپورگنجی مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی دکتری (Ph.D)
35 محیا قاسمی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
36 مسعود قاسمی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
37 علی قاسمی تاریخ - تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
38 سمانه قاسمی جراحی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
39 حمیدرضا قاسمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
40 سارا قاسمی ریاضی محض کارشناسی ارشد
41 شجاع الدین قاسمی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی دکتری (Ph.D)
42 مسعود قاسمی علوم باغبانی دکتری (Ph.D)
43 زهرا قاسمی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
44 زینب قاسمی مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی دکتری (Ph.D)
45 صفیه قاسمی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
46 علی قاسمی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
47 عبدالرسول قاسمی مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
48 مسعود قاسمی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
49 تکتم قاسمی مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)
50 سیدمهدی قاسمی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد

صفحه :

    1234567   >