لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف غ

موارد یافت شده : 146
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 غزاله غازی ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف دکتری (Ph.D)
2 هدی عامر غانم غانم مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
3 حنان محمدجواد غانمی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
4 جمیله غایبی جعفراباد تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
5 ایمان غدیری آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
6 فاطمه غدیری فریمانی بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد
7 محیا غراب مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
8 صادق غرابادیان حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
9 محمدرضا غرویان حسابداری کارشناسی ارشد
10 صدیقه غرویان روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
11 عطیه غریب مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
12 زبیده غریب زاده روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
13 فروغ غریبی منفرد ریاضی گرایش جبر زمینه نظریه گروهها دکتری (Ph.D)
14 مینا غزایی یان علوم باغبانی و فضای سبز - میوه کاری دکتری (Ph.D)
15 منصوره غزنوی مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
16 علیرضا غزنوی تربقان مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
17 ماجد غزی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
18 سیما غضنفری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
19 نادیا غضنفری مقدم ترجمه دکتری (Ph.D)
20 صالحه غضنفری مقدم زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
21 سینا غضنفری پور مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم دکتری (Ph.D)
22 نگین غظنفری علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
23 میلاد غفارنیا مهندسی معماری کارشناسی ارشد
24 صادق غفارپور زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
25 الهام غفاری آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
26 مهسا غفاری تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
27 سپیده غفاری حشره شناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
28 سمانه غفاری شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
29 الهه غفاری علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
30 کیمیا غفاری مدیریت فنآوری اطلاعات دکتری (Ph.D)
31 سپهر غفاری مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور کارشناسی ارشد
32 اسماعیل غفاری مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی دکتری (Ph.D)
33 سیدمیلاد غفاری شیروان مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
34 حسن غفاری فوزی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
35 احسان غفاری مقدم علوم سیاسی کارشناسی ارشد
36 سیدحسین غفاریان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
37 ازاده غفاریان زرعی حشره شناسی کشاورزی گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیک دکتری (Ph.D)
38 اکرم غفاریان عیدگاهی مقدم فیزیک گرایش ذرات بنیادی دکتری (Ph.D)
39 ارش غفاریان کلاهی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دکتری (Ph.D)
40 پروانه غفرانی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
41 دامون غفرانی طبری تغذیه دام دکتری (Ph.D)
42 بهناز غفلتی فیض آبادی مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
43 مصطفی غفوری اصل آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
44 زهرا غفوری شیراز مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
45 سیده صفورا غفوری کمیاپور ادیان و عرفان کارشناسی ارشد
46 سیده صفیه غفوری کمیاپور زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
47 محمدمصطفی غفوریان مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
48 مصطفی غفوریان رمضان زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
49 بابک غفوریان صدیق علوم زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی کارشناسی ارشد
50 هادی غفوریان قدس کاملی هواشناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)

صفحه :

    123   >