لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ظ

موارد یافت شده : 35
نمایش موارد 1 تا 35

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 بیداء فاضل ظاهر ظاهر مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
2 جواد ظاهربومی مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
3 هادی ظریف فیزیک گرایش هسته ای دکتری (Ph.D)
4 محدثه ظریف باقری موقر علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
5 میلاد ظریف سربازسفیدگر مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
6 مجید ظریف صباغ نیا مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
7 شیرین ظریف مرادیان فریمانی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
8 علی ظریف هنرور علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
9 حامد ظریف کتابی مشهد زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
10 هانیه ظریف گلباریزدی روانشناسی دکتری (Ph.D)
11 مهدی ظریفیان زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
12 انسیه ظفرافشاری زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
13 سیدمهدی ظفرحسینی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
14 الناز ظفرخواه مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
15 مهرداد ظفرعلیزاده مقدم زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد
16 فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
17 فرزانه ظفرمند الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
18 ازاده ظفرمند علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
19 انسیه ظفرمند مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
20 سحر ظفرنژاد مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت کارشناسی ارشد
21 نسیم ظفری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دکتری (Ph.D)
22 سارا ظفری نژاد مهندسی برق - مخابرات (سیستم) کارشناسی ارشد
23 مریم ظفریاری نژاد علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
24 سیده مطهره ظهورکارباف بربری فیزیک گرایش هسته ای دکتری (Ph.D)
25 جواد ظهوری حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
26 بتول ظهوری زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
27 نسترن ظهوری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
28 سمانه ظهوری جانقور مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
29 رسول ظهوریان فیزیک بنیادی - اطلاعات کوانتومی کارشناسی ارشد
30 بهزاد ظهوریان مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
31 میثم ظهوریان ابوترابی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکتری (Ph.D)
32 شادی ظهوریان ازاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد
33 بهاره ظهوریان نیک زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
34 سیدمحمد ظهوریان پردل مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
35 امیر پویان ظهیری مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک دکتری (Ph.D)

صفحه :