لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ظ

موارد یافت شده : 37
نمایش موارد 1 تا 37

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 علاء عبدالزهره علک ظاهر مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
2 بیداء فاضل ظاهر ظاهر مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
3 جواد ظاهربومی مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
4 هادی ظریف فیزیک گرایش هسته ای دکتری (Ph.D)
5 امید ظریف مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
6 محدثه ظریف باقری موقر علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
7 علی ظریف ذاکریان مصیبت مهندسی برق - مخابرات (سیستم) کارشناسی ارشد
8 پدرام ظریف زرگریان طلاساز مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی کارشناسی ارشد
9 میلاد ظریف سربازسفیدگر مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
10 مجید ظریف صباغ نیا مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
11 زهرا ظریف نژاد الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
12 علی ظریف هنرور علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
13 حامد ظریف کتابی مشهد زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
14 هانیه ظریف گلباریزدی روانشناسی دکتری (Ph.D)
15 مهدی ظریفیان زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
16 انسیه ظفرافشاری زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
17 سیدمهدی ظفرحسینی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
18 الناز ظفرخواه مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
19 فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
20 فرزانه ظفرمند الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
21 ازاده ظفرمند علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
22 انسیه ظفرمند مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
23 حسن ظفرمند مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات) دکتری (Ph.D)
24 مرضیه ظفرواحدیان فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک) کارشناسی ارشد
25 سارا ظفری نژاد مهندسی برق - مخابرات (سیستم) کارشناسی ارشد
26 مریم ظفریاری نژاد علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
27 سپهر ظهورپرالک مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد
28 سیده مطهره ظهورکارباف بربری فیزیک گرایش هسته ای کارشناسی ارشد
29 بتول ظهوری زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
30 سمانه ظهوری جانقور مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
31 رسول ظهوریان فیزیک بنیادی - اطلاعات کوانتومی کارشناسی ارشد
32 بهزاد ظهوریان مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
33 میثم ظهوریان ابوترابی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکتری (Ph.D)
34 سمانه ظهوریان مفتخرکاظمی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
35 سیدمحمد ظهوریان پردل مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
36 امیر پویان ظهیری مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک دکتری (Ph.D)
37 سید مجید ظهیری ممقانی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)

صفحه :