لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ظ

موارد یافت شده : 33
نمایش موارد 1 تا 33

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 بیداء فاضل ظاهر ظاهر مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
2 هادی ظریف فیزیک گرایش هسته ای دکتری (Ph.D)
3 امید ظریف مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
4 محدثه ظریف باقری موقر علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
5 علی ظریف ذاکریان مصیبت مهندسی برق - مخابرات (سیستم) کارشناسی ارشد
6 پدرام ظریف زرگریان طلاساز مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی کارشناسی ارشد
7 میلاد ظریف سربازسفیدگر مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
8 مجید ظریف صباغ نیا مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
9 زهرا ظریف نژاد الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
10 علی ظریف هنرور علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
11 حامد ظریف کتابی مشهد زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
12 هانیه ظریف گلباریزدی روانشناسی دکتری (Ph.D)
13 مهدی ظریفیان زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
14 انسیه ظفرافشاری زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
15 سیدمهدی ظفرحسینی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
16 الناز ظفرخواه مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
17 فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
18 فرزانه ظفرمند الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
19 ازاده ظفرمند علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
20 انسیه ظفرمند مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
21 حسن ظفرمند مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات) دکتری (Ph.D)
22 سارا ظفری نژاد مهندسی برق - مخابرات (سیستم) کارشناسی ارشد
23 مریم ظفریاری نژاد علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
24 سپهر ظهورپرالک مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد
25 بتول ظهوری زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
26 سمانه ظهوری جانقور مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
27 رسول ظهوریان فیزیک بنیادی - اطلاعات کوانتومی کارشناسی ارشد
28 بهزاد ظهوریان مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
29 میثم ظهوریان ابوترابی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکتری (Ph.D)
30 سمانه ظهوریان مفتخرکاظمی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
31 سیدمحمد ظهوریان پردل مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
32 امیر پویان ظهیری مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک دکتری (Ph.D)
33 سید مجید ظهیری ممقانی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)

صفحه :