لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ب

موارد یافت شده : 558
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 کیانا باانصاف ارومیه علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
2 امیرحسین باب الحکمی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
3 جواد بابائی جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
4 مهسا بابائی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
5 سمیرا بابائی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
6 هادی بابااحمدی میلانی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز دکتری (Ph.D)
7 محمد باباجان پورعزیزی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
8 امین بابادی برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
9 افشین بابازاده علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
10 سمانه بابازاده طلوتی فیزیک گرایش هسته ای دکتری (Ph.D)
11 مرضیه باباپور مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
12 رضا باباپورسکه مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
13 آزاده باباپورعلی آبادی مهندسی برق - مخابرات (سیستم) دکتری (Ph.D)
14 ابوالفضل باباپورچالکی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
15 ندا باباکردی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
16 مریم بابایی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
17 امنه بابایی ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری دکتری (Ph.D)
18 هادی بابایی شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
19 محمد بابایی مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد
20 ملیحه بابایی زارچ شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
21 مهین بابایی ملو تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
22 مریم بابایی چرمی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
23 حمید بابایی کاشانی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
24 مسعود بابری قرقی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
25 شهریار بابکی مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
26 ملیحه باحکمت مشهد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
27 بهناز باذلی مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
28 امیر بارانی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
29 ریحانه بارانی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
30 عارفه بارانی حسابداری کارشناسی ارشد
31 مهدی بارانی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
32 حنانه باروتی علوم و مهندسی آب - سازه های آبی دکتری (Ph.D)
33 سکینه بارویی جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
34 نسرین بارک زمین شناسی - اقتصادی دکتری (Ph.D)
35 رضا باری حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
36 سعیده بازاری مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد
37 پروا بازخانه زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
38 پیام بازخانه ء مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
39 عبدالرضا بازدار بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
40 مهدی بازرگان جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
41 مریم بازرگان شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
42 بهاره بازرگان علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
43 سیده زهرا بازقندی فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها کارشناسی ارشد
44 احمد بازوبندی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دکتری (Ph.D)
45 علی بازیاری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
46 علیرضا باستانی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
47 فرزانه باشتنی مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
48 ایمان باشتنی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
49 جلال باشتنی مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
50 احمد باشرف مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد

صفحه :

    123456789101112   >