لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ط

موارد یافت شده : 124
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 علی جابر طارش طارش مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2 سعید طاقتی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
3 محمدجواد طالب زاده مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
4 اسامه طالب علی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
5 حسین طالب پور علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک دکتری (Ph.D)
6 زهرا طالب پور مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
7 محمد طالبان زاده مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
8 سیدابوالفضل طالبی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
9 فاطمه کبری طالبی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
10 علی طالبی ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی دکتری (Ph.D)
11 سارا طالبی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
12 نرجس طالبی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
13 هاشم طالبی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
14 رضا طالبی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
15 ندا طالبی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
16 فایزه طالبی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک کارشناسی ارشد
17 دامون طالبی ایلخچی تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
18 سیده مهسا طالبی زاده مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
19 مهدی طالبی فرد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
20 عمادالدین طالبی مظاهری زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد
21 روح لله طالبی کهنگی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی دکتری (Ph.D)
22 وحیده طالبیان حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
23 علیرضا طالبیان شریف مهندسی عمران گرایش زلزله کارشناسی ارشد
24 فاطمه طالبیان مشهدی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
25 مبارکه طالع زاده زراعت - اصلاح نباتات - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
26 سمیه طالقانی شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
27 میترا طاهرزاده آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
28 اسماعیل طاهرزاده حسابداری کارشناسی ارشد
29 مریم طاهرزاده شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
30 سیدمجتبی طاهرزاده قلندراباد مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
31 نعیمه طاهرپور پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
32 بی بی مریم طاهری آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
33 نرگس طاهری الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
34 سمیه طاهری الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
35 حسین طاهری الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
36 الهه طاهری بیماری شناسی گیاهی - پریوکاریوت های بیماری زای گیاهی دکتری (Ph.D)
37 سودینا طاهری حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
38 ازاده طاهری زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
39 اناهیتا طاهری علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد
40 نسیم طاهری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
41 فروزان طاهری علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
42 زهرا طاهری علوم و مهندسی آب - سازه های آبی دکتری (Ph.D)
43 هادی طاهری فیزیک گرایش هسته ای دکتری (Ph.D)
44 پریسا طاهری مترجمی زبان فرانسه کارشناسی ارشد
45 زهرا طاهری مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام کارشناسی ارشد
46 عاطفه طاهری مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان کارشناسی ارشد
47 مقداد طاهری مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان کارشناسی ارشد
48 سعید طاهری مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
49 ثریا طاهری مهندسی معماری کارشناسی ارشد
50 امین طاهری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد

صفحه :

    123   >