لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ط

موارد یافت شده : 128
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 علی جابر طارش طارش مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
2 سعید طاقتی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
3 نگین طاقه چیان بیوشیمی دکتری (Ph.D)
4 مهلا طالاری مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
5 افشین طالب العلم علوم و مهندسی آب - سازه های آبی دکتری (Ph.D)
6 حسین طالب پور علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک دکتری (Ph.D)
7 زهرا طالب پور مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
8 محمد طالبان زاده مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
9 سیدابوالفضل طالبی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
10 فاطمه کبری طالبی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
11 علی طالبی ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی دکتری (Ph.D)
12 نرجس طالبی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
13 رضا طالبی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
14 مهسا طالبی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
15 فایزه طالبی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک کارشناسی ارشد
16 دامون طالبی ایلخچی تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
17 سیده مهسا طالبی زاده مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
18 علی محمد طالبی فر جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
19 مهدی طالبی فرد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
20 عمادالدین طالبی مظاهری زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد
21 روح لله طالبی کهنگی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی دکتری (Ph.D)
22 وحیده طالبیان حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
23 سیده زینب طالبیان زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
24 عادله طالبیان مهندسی معماری کارشناسی ارشد
25 علیرضا طالبیان شریف مهندسی عمران گرایش زلزله کارشناسی ارشد
26 فاطمه طالبیان مشهدی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
27 مبارکه طالع زاده زراعت - اصلاح نباتات - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
28 زینب طالقانی مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
29 سارا طاهباززاده مقدم بیوتکنولوژی (زیست فناوری) دکتری (Ph.D)
30 فهیمه طاهر آبادی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
31 سیدمجتبی طاهرزاده قلندراباد مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
32 نعیمه طاهرپور پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
33 بی بی مریم طاهری آمارزمینه استنباط دکتری (Ph.D)
34 نرگس طاهری الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
35 حسین طاهری الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
36 الهه طاهری بیماری شناسی گیاهی - پروکاریوت های بیماری زای گیاهی دکتری (Ph.D)
37 سودینا طاهری حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
38 محسن طاهری زبان شناسی دکتری (Ph.D)
39 ازاده طاهری زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
40 اناهیتا طاهری علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد
41 نسیم طاهری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
42 فروزان طاهری علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
43 زهرا طاهری علوم و مهندسی آب - سازه های آبی دکتری (Ph.D)
44 هادی طاهری فیزیک گرایش هسته ای دکتری (Ph.D)
45 پریسا طاهری مترجمی زبان فرانسه کارشناسی ارشد
46 زهرا طاهری مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام کارشناسی ارشد
47 عاطفه طاهری مهندسی برق - مخابرات میدان و موج دکتری (Ph.D)
48 امین طاهری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
49 المیرا طاهری مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک دکتری (Ph.D)
50 هدی طاهری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)

صفحه :

    123   >