لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ص

موارد یافت شده : 352
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 هدی صائب داودلی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
2 شهربانو صائبی زاده مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
3 امین صابر مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
4 محمدرضا صابر مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک دکتری (Ph.D)
5 حمیده صابر پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
6 زهرا صابرزاده آمار دکتری (Ph.D)
7 بهنام صابرزاده ماهانی زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی دکتری (Ph.D)
8 امین صابرمقدم نظام دوست زمین شناسی - اقتصادی کارشناسی ارشد
9 امیر صابری علوم زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی دکتری (Ph.D)
10 ایمان صابری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دکتری (Ph.D)
11 الهه صابری مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
12 محسن صابری مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
13 محسن صابری مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
14 احمد صابری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
15 مصطفی صابری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
16 فهیمه صابری تولایی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی کارشناسی ارشد
17 مریم صابری درختنجانی علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
18 محمد صابری زو انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
19 سروش صابری محمودابادی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
20 علی صابری نصرابادسفلی زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
21 اسما صابری نژاد مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
22 مریم صابری نیا مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک کارشناسی ارشد
23 الهام صابری نیک باکتری شناسی کارشناسی ارشد
24 محمد صابریان مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند کارشناسی ارشد
25 نرجس صاحب علم الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
26 حامد صاحب هنر علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
27 صالحه صاحبدل مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش کارشناسی ارشد
28 محمدعلی صاحبکاران تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی دکتری (Ph.D)
29 سعید صاحبکاران زمین شناسی - مهندسی دکتری (Ph.D)
30 مصطفی صاحبکاری مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
31 مسعود صاحبی بیماری شناسی گیاهی - پریوکاریوت های بیماری زای گیاهی دکتری (Ph.D)
32 شیرین صاحبی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
33 سمانه صاحبی علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
34 رمضان صاحبی فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)
35 ابوالقاسم صاحبی مهندسی مواد - استخراج فلزات کارشناسی ارشد
36 فاطمه صاحبی اعلا علوم دامی - تغذیه دام دکتری (Ph.D)
37 صدیقه صاحبی هوس رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی دکتری (Ph.D)
38 سیده زهره صادری زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
39 فاطمه صادق زاده تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
40 مرتضی صادق زاده مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند کارشناسی ارشد
41 سیدحسن صادق زاده مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
42 سیده مهسا صادق زاده بایگی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی کارشناسی ارشد
43 سمانه صادق زاده بقمچ شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
44 مهدی صادق زاده شیراز علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
45 نسترن صادق زاده یزدی مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
46 حسین صادق پور مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
47 مریم صادقی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
48 ساناز صادقی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
49 نرگس صادقی بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
50 عطیه صادقی جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)

صفحه :

    12345678   >