لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ص

موارد یافت شده : 334
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 شهربانو صائبی زاده مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
2 امین صابر مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
3 محمدرضا صابر مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک دکتری (Ph.D)
4 حمیده صابر پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
5 زهرا صابرزاده آمار دکتری (Ph.D)
6 امین صابرمقدم نظام دوست زمین شناسی - اقتصادی کارشناسی ارشد
7 امیر صابری علوم زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی دکتری (Ph.D)
8 ایمان صابری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دکتری (Ph.D)
9 الهه صابری مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
10 محسن صابری مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک (آموزش محور) کارشناسی ارشد
11 محسن صابری مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
12 احمد صابری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
13 مصطفی صابری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
14 فهیمه صابری تولایی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی کارشناسی ارشد
15 مریم صابری درختنجانی علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
16 محمد صابری زو انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
17 سروش صابری محمودابادی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
18 علی صابری نصرابادسفلی زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
19 اسما صابری نژاد مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
20 مریم صابری نیا مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک کارشناسی ارشد
21 الهام صابری نیک باکتری شناسی کارشناسی ارشد
22 محمد صابریان مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند کارشناسی ارشد
23 نرجس صاحب علم الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
24 حامد صاحب هنر علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
25 صالحه صاحبدل مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش کارشناسی ارشد
26 محمدعلی صاحبکاران تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی دکتری (Ph.D)
27 سعید صاحبکاران زمین شناسی - مهندسی دکتری (Ph.D)
28 مصطفی صاحبکاری مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
29 مسعود صاحبی بیماری شناسی گیاهی - پریوکاریوت های بیماری زای گیاهی دکتری (Ph.D)
30 شیرین صاحبی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
31 رمضان صاحبی فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)
32 ابوالقاسم صاحبی مهندسی مواد - استخراج فلزات کارشناسی ارشد
33 فاطمه صاحبی اعلا علوم دامی - تغذیه دام دکتری (Ph.D)
34 صدیقه صاحبی هوس رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی دکتری (Ph.D)
35 سیده زهره صادری زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
36 فاطمه صادق زاده تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
37 مرتضی صادق زاده مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند کارشناسی ارشد
38 سیدحسن صادق زاده مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
39 سیده مهسا صادق زاده بایگی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی کارشناسی ارشد
40 سمانه صادق زاده بقمچ شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
41 مهدی صادق زاده شیراز علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
42 نسترن صادق زاده یزدی مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
43 حسین صادق پور مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
44 مریم صادقی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
45 ساناز صادقی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
46 نرگس صادقی بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
47 عطیه صادقی جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
48 نعیمه صادقی حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
49 افشین صادقی حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
50 مرضیه سادات صادقی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)

صفحه :

    1234567   >