لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ص

موارد یافت شده : 369
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 ندا صائب نیا زیست شناسی - سلولی مولکولی دکتری (Ph.D)
2 شهربانو صائبی زاده مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
3 بهروز صابر شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
4 امین صابر مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات دکتری (Ph.D)
5 محمدرضا صابر مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک دکتری (Ph.D)
6 زهرا صابرزاده آمار دکتری (Ph.D)
7 فاطمه صابرمجتهدی حسابداری کارشناسی ارشد
8 امین صابرمقدم نظام دوست زمین شناسی - اقتصادی کارشناسی ارشد
9 امیر صابری علوم زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی دکتری (Ph.D)
10 زینب صابری فیزیک گرایش اتمی وملکولی کارشناسی ارشد
11 ایمان صابری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دکتری (Ph.D)
12 الهه صابری مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
13 امین صابری مدیریت و کنترل بیابان کارشناسی ارشد
14 ساره صابری مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
15 احمد صابری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
16 مصطفی صابری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
17 انیسه صابری تنسوان مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
18 فهیمه صابری تولایی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی کارشناسی ارشد
19 مریم صابری درختنجانی علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
20 محمد صابری زو انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
21 سروش صابری محمودابادی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
22 عرفان صابری نجفی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
23 اسما صابری نژاد مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
24 مریم صابری نیا مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک کارشناسی ارشد
25 الهام صابری نیک باکتری شناسی کارشناسی ارشد
26 نیره صابریان فیزیک گرایش فیزیک نظری دکتری (Ph.D)
27 محمد صابریان مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند کارشناسی ارشد
28 نرجس صاحب علم الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
29 انیس صاحب نظر علوم دامی - اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
30 اکرم صاحبقران حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
31 محمدعلی صاحبکاران تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی دکتری (Ph.D)
32 سعید صاحبکاران زمین شناسی - مهندسی دکتری (Ph.D)
33 مصطفی صاحبکاری مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
34 مسعود صاحبی بیماری شناسی گیاهی - پروکاریوت های بیماری زای گیاهی دکتری (Ph.D)
35 شیرین صاحبی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
36 رمضان صاحبی فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)
37 ابوالقاسم صاحبی مهندسی مواد - استخراج فلزات کارشناسی ارشد
38 فاطمه صاحبی اعلا علوم دامی - تغذیه دام دکتری (Ph.D)
39 مسعود صاحبی بریوانلو مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
40 صدیقه صاحبی هوس رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی دکتری (Ph.D)
41 سیده زهره صادری زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
42 فاطمه صادق تبریزی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
43 زهرا صادق تبریزی فیزیک گرایش اتمی وملکولی کارشناسی ارشد
44 فاطمه صادق زاده تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
45 سیدحسن صادق زاده مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
46 سمانه صادق زاده بقمچ شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
47 مهدی صادق زاده شیراز علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
48 نسترن صادق زاده یزدی مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
49 حسین صادق پور مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
50 مریم صادقی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد

صفحه :

    12345678   >