لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ش

موارد یافت شده : 444
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 زینب شاد روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
2 علیرضا شاد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند کارشناسی ارشد
3 هدی شاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
4 سیمین شادان پور فیزیولوژی کارشناسی ارشد
5 لیا شاددل علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
6 عادل شادلو زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز دکتری (Ph.D)
7 امان اله شادلوی خان جانیان شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
8 نازنین شادمان ترجمه دکتری (Ph.D)
9 مصطفی شادمان حسابداری دکتری (Ph.D)
10 میلاد شادمان فیزیولوژی دکتری (Ph.D)
11 الهه شادمان مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
12 مصطفی شادمان فخرابادی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
13 سعید شادپور علوم دامی - اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
14 شهلا شادپی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
15 علیرضا شادکام مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
16 آزاده شادکام مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
17 سیده فاطمه شادکام مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
18 مهدی شادی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
19 مهسا شادی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
20 حمیدرضا شارعی بیلندی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
21 تکتم شاطرزاده بجد مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
22 حامد شاطرزاده یزدی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش (مجازی) کارشناسی ارشد
23 مجید شاعرزاده حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
24 ابوالفضل شافعی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
25 سعیده شافعی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
26 سعید شالچی ریاضی محض گرایش جبر دکتری (Ph.D)
27 جواد شاملو منتظر مقدم مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
28 حمیرا شامکوییان علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
29 بتول شامی ده سرخی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
30 مهسا شانیان زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
31 مهدخت شاه بدیع زاده بیدختی زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد
32 فرشته شاه بیگی فیزیک گرایش فیزیک بنیادی - زمینه اطلاعات کوانتومی دکتری (Ph.D)
33 سیدعلیرضا شاه حسینی آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد
34 رضا شاه حسینی علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان دارویی دکتری (Ph.D)
35 احمد شاه حسینی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
36 محسن شاه حسینی تازیک حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
37 سیدجواد شاه رخی حسابرسی کارشناسی ارشد
38 میلاد شاه علی رصاف مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
39 زهره شاه محمدی جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
40 امید شاه مرادی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
41 محمد شاه مرادی بندقرا الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
42 محمد شاه نظری مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
43 میلاد شاه ولی مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
44 محمد شاه ولیان مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
45 احمد شاهدی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
46 بهاره شاهدی علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
47 سارا شاهدی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک کارشناسی ارشد
48 ملیحه شاهرخی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
49 سمانه شاهرخی کاخکی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
50 وحید شاهرودی حسابداری کارشناسی ارشد

صفحه :

    123456789   >