لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ش

موارد یافت شده : 421
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 سیمین شادان پور فیزیولوژی کارشناسی ارشد
2 رعنا شادجو بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد
3 لیا شاددل علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
4 عادل شادلو زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز دکتری (Ph.D)
5 امان اله شادلوی خان جانیان شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
6 نازنین شادمان ترجمه دکتری (Ph.D)
7 مصطفی شادمان حسابداری دکتری (Ph.D)
8 میلاد شادمان فیزیولوژی دکتری (Ph.D)
9 امیرحسین شادمهری طوسی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
10 سعید شادپور علوم دامی - اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
11 علیرضا شادکام مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
12 آزاده شادکام مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
13 محمد شادکامی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات) دکتری (Ph.D)
14 مهسا شادی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
15 هانیه شادیفر زیست فناوری میکروبی کارشناسی ارشد
16 سیده زهرا شارع شهری مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
17 تکتم شاطرزاده بجد مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
18 حامد شاطرزاده یزدی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
19 حافظ شاطری آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
20 ناجی عبیدشاطی شاطی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
21 مجید شاعرزاده حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
22 ابوالفضل شافعی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
23 ایوب شافعی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
24 سعیده شافعی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
25 سعید شالچی ریاضی محض گرایش جبر دکتری (Ph.D)
26 ساره شالچی مشهدی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
27 احمد شالچیان مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
28 حسین شالچیان مهندسی مواد و متالورژی دکتری (Ph.D)
29 جواد شاملو منتظر مقدم مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
30 حمیرا شامکوییان علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
31 بتول شامی ده سرخی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
32 مهسا شانیان زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
33 حسین شاه بیکی فیزیک گرایش اتمی وملکولی کارشناسی ارشد
34 فرشته شاه بیگی فیزیک گرایش فیزیک بنیادی - زمینه اطلاعات کوانتومی دکتری (Ph.D)
35 رضا شاه حسینی علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان دارویی دکتری (Ph.D)
36 احمد شاه حسینی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
37 محسن شاه حسینی تازیک حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
38 نرگس شاه حمزیی دهنو برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
39 ابوالفضل شاه علی زبانشناسی همگانی دکتری (Ph.D)
40 زهره شاه محمدی جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
41 اصغر شاه مرادی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
42 امید شاه مرادی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
43 محمد شاه مرادی بندقرا الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
44 میلاد شاه ولی مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
45 محمد شاه ولیان مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
46 راحله شاه پسند مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
47 احمد شاهدی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
48 سارا شاهدی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک کارشناسی ارشد
49 ملیحه شاهرخی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
50 زهره شاهرخی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)

صفحه :

    123456789   >