لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ز

موارد یافت شده : 198
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 مرضیه زاج ریاضی گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی دکتری (Ph.D)
2 زهرا سعدون زاجی زاجی تاریخ - تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
3 مهدی زاده محمد مهندسی عمران - خاک و پی دکتری (Ph.D)
4 سمانه زارع توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
5 معصومه زارع ریاضی گرایش آنالیز زمینه هارمونیک دکتری (Ph.D)
6 حسین زارع زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
7 مژگان زارع زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی دکتری (Ph.D)
8 الهه زارع فلسفه - حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
9 خدیجه زارع فیزیولوژی دکتری (Ph.D)
10 سمیه زارع مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
11 محمود زارع مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
12 ملیحه زارع مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
13 عاطفه زارع مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
14 الهام زارع الیاتو جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
15 علی زارع بیدکی مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی دکتری (Ph.D)
16 مریم زارع حسن ابادی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
17 محبوبه زارع زاده مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
18 شیوا زارع زاده خیبری روانشناسی دکتری (Ph.D)
19 محمدمهدی زارع زاده مهریزی جراحی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
20 مرضیه زارع زردینی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
21 سجاد زارع قاطرگتورن مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
22 راحله زارع مهرجردی جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
23 مسعود زارع مهرجردی جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
24 هدی زارع میرک آباد بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)
25 سمیه زارع نژاد روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
26 مایده زارع نیشابوری مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
27 وحیده زارع کاریزی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
28 الهام زارع کاریزی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
29 هادی زارع یوسفخانی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
30 سیما زارعی آموزش زبان انگلیسی دکتری (Ph.D)
31 ذبیح الله زارعی انگل شناسی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
32 ابوالفضل زارعی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی دکتری (Ph.D)
33 امیدرضا زارعی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
34 وحید زارعی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
35 سحر زارعی ریاضی محض گرایش هندسه (توپولوژی) کارشناسی ارشد
36 حبیبه زارعی زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد
37 زینب زارعی شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
38 مهرناز زارعی علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل دکتری (Ph.D)
39 محمد زارعی علوم سیاسی گرایش مسائل ایران دکتری (Ph.D)
40 مهدی زارعی علوم و صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
41 زهرا زارعی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
42 محمدهادی زارعی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دکتری (Ph.D)
43 اتنا زارعی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
44 اناهیتا زارعی مدیریت و کنترل بیابان کارشناسی ارشد
45 نسیبه زارعی مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست دکتری (Ph.D)
46 محمد زارعی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
47 علی زارعی مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی کارشناسی ارشد
48 محمد زارعی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
49 محمدجواد زارعی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
50 محسن زارعی مکانیزاسیون کشاورزی دکتری (Ph.D)

صفحه :

    1234   >