لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ر

موارد یافت شده : 760
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 هانی رؤف شیبانی مهندسی برق - قدرت دکتری (Ph.D)
2 سمیرا رئوف حجارزرین زمین شناسی - پترولوژی کارشناسی ارشد
3 سیده نفیسه رئوف سید نژاد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
4 سیدامیرحسین رئوف قطب الدینی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
5 اسماعیل رئوف مرغزار زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
6 مریم رئوف مقدم مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
7 محمدرضا رئوفی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
8 محمدامین رئوفی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
9 تکتم رئیس الساداتی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
10 حمید رئیس زاده بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
11 سعید رئیسی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
12 حسین راثی اروق علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
13 المیرا راجعی پلکویی مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
14 فاطمه راجی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
15 محمد راحتی اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
16 میلاد راحتی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
17 مهلا راحتی قوچانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
18 حامد راحمی مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناسی ارشد
19 اسیه راد زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
20 حامد راد پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
21 سعید رادفر زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
22 فاطمه رادفر مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
23 حسن رادمان مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی دکتری (Ph.D)
24 محمدمهدی رادمان مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
25 محمد رادمرد بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد
26 حامد رادمهدی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
27 رضا رادمهر اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
28 فرزانه رادمهر زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
29 عقیل رادمهر مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
30 محمداسماعیل رادنیا تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
31 حسین رادنیا جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
32 ویدا رادنیا زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
33 نسیبه رادی راز مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
34 ارش رازبان مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
35 مریم رازدار حسابداری کارشناسی ارشد
36 عبدالله رازدشت علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
37 عاطفه رازقندی مهندسی هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
38 مهدی رازیانی زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی دکتری (Ph.D)
39 حسین راست پور علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان دکتری (Ph.D)
40 مهناز راستن زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
41 زینت راستگار ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری کارشناسی ارشد
42 فاطمه راستگو جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا کارشناسی ارشد
43 نرجس راستگو زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی کارشناسی ارشد
44 زهرا راستگو فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
45 نجمه راستگو مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
46 سجاد راستگوی زمین شناسی - اقتصادی کارشناسی ارشد
47 امیر راستین حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
48 علی راستین مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
49 محمد راستین یزدان ابادسفلی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
50 مهدی راسخی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی دکتری (Ph.D)

صفحه :

    12345678910111213141516   >