لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ر

موارد یافت شده : 681
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 سمیرا رئوف حجارزرین زمین شناسی - پترولوژی کارشناسی ارشد
2 سیده نفیسه رئوف سید نژاد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
3 سیدامیرحسین رئوف قطب الدینی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
4 محمدامین رئوفی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
5 تکتم رئیس الساداتی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
6 حمید رئیس زاده بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
7 یسرا رابحی زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
8 حسین راثی اروق علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
9 فاطمه راجی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
10 محمد راحتی اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
11 میلاد راحتی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
12 مهلا راحتی قوچانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
13 حامد راحمی مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناسی ارشد
14 اسیه راد زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
15 حامد راد پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
16 سعید رادفر زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
17 حسن رادمان مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی دکتری (Ph.D)
18 محمد رادمرد بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد
19 حامد رادمهدی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
20 رضا رادمهر اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
21 فرزانه رادمهر زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
22 عقیل رادمهر مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
23 محمداسماعیل رادنیا تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
24 حسین رادنیا جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
25 ویدا رادنیا زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
26 نسیبه رادی راز مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
27 ارش رازبان مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
28 مریم رازدار حسابداری کارشناسی ارشد
29 عبدالله رازدشت علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
30 عاطفه رازقندی مهندسی هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
31 حسین راست پور علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان دکتری (Ph.D)
32 مهناز راستن زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
33 زینت راستگار ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری کارشناسی ارشد
34 فاطمه راستگو جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا کارشناسی ارشد
35 نرجس راستگو زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی کارشناسی ارشد
36 زهرا راستگو فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
37 نجمه راستگو مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
38 سجاد راستگوی زمین شناسی - اقتصادی کارشناسی ارشد
39 امیر راستین حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
40 علی راستین مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
41 محمد راستین یزدان ابادسفلی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
42 مهدی راسخی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی دکتری (Ph.D)
43 عارف راشد آمار ریاضی کارشناسی ارشد
44 شهاب راشکی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
45 ماریا راشکی قلعه نو مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
46 محمد راضی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
47 مسعود راضی زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری کارشناسی ارشد
48 ماجده راضی زاده زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
49 محبوبه راعی مترجمی زبان فرانسه کارشناسی ارشد
50 مهدی راعی نایی مهندسی سازه های آبی کارشناسی ارشد

صفحه :

    1234567891011121314   >