لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ر

موارد یافت شده : 703
نمایش موارد 651 تا 700

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
651 شبنم روشندل قله زو مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
652 سحر روشنک علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی دکتری (Ph.D)
653 محمدرضا روشنی زرمهری علوم خاک - خاکشناسی دکتری (Ph.D)
654 سیده محدثه روف سیدنژاد علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
655 امیر روفچایی علوم دامی گرایش تغذیه طیور دکتری (Ph.D)
656 احمد رومیانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی دکتری (Ph.D)
657 مرضیه رونقی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
658 سارا رویتوند علوم و صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
659 فاطمه رویینی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
660 فاطمه رکابی الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
661 مهدی رکابی مکانیک ماشینهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
662 جعفر رکنی علوم جغرافیایی - ژئومورفولوژی دکتری (Ph.D)
663 امیر رکنی مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
664 مظفر ریئسی کوه شاه مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
665 سعید ریاحی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
666 محمد ریاحی بیماری های داخلی دامهای بزرگ (دستیاری) دکترای تخصصی
667 امین رضا ریاحی مهندسی برق - کنترل دکتری (Ph.D)
668 امیرحسین ریاحی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
669 علی ریاحی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
670 نسیبه ریاحی زانیانی علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری دکتری (Ph.D)
671 مرضیه ریاحی مدوار زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی کارشناسی ارشد
672 فاطمه ریاحی نیا مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک کارشناسی ارشد
673 علیرضا ریاضی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
674 فاطمه ریاضی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
675 سیدحسن ریاضی تختمشی مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
676 سامی ریحان آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
677 حامد ریحانه مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
678 ارزو ریحانی بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد
679 وحید ریحانی علوم زمین گرایش پترولوژی کارشناسی ارشد
680 حلیمه ریحانی مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی دکتری (Ph.D)
681 حسین ریحانی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
682 علی ریحانی حقیقی مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
683 ندا ریحانی محب سراج علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
684 لیلا ریحانی نیت ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه هارمونیک کارشناسی ارشد
685 علی ریخته گرمشهد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
686 امیر ریسمان باف علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
687 منصوره ریوف مقدم علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
688 ملیحه ریکی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
689 مهدیه ریکی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
690 عطااله ریکی کوته زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
691 ناهید ریگی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
692 طاهره ریگی علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
693 نوید ریگی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
694 ارش ریگی حسین ابادی مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
695 تهمینه رییس السادات تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام دکتری (Ph.D)
696 فایزه رییس المحدثین علوم شناختی گرایش اعصاب شناختی - مغز و شناخت دکتری (Ph.D)
697 محسن رییسی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
698 مشتاق رییسی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
699 امنه رییسی علوم باغبانی و فضای سبز - سبزی کاری دکتری (Ph.D)
700 سعیده رییسی مستشاری ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112131415   >