لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ر

موارد یافت شده : 682
نمایش موارد 451 تا 500

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
451 محمدعلی رضوانی مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی کارشناسی ارشد
452 محمدمهدی رضوانی مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد
453 رامین رضوانی خراشادی زاده مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
454 فائزه رضوانی فرد آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
455 فاطمه رضوانی مجد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
456 الهه رضوانی مقدم زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
457 زهرا رضوانی نقندر روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
458 سعید رضوانی کاخکی جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
459 سروش رضوانیان مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
460 احمدرضا رضوی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
461 زهراسادات رضوی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
462 فاطمه رضوی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
463 نورالهدی رضوی شیمی - شیمی تجزیه دکتری (Ph.D)
464 سید علی رضوی علوم اقتصادی دکتری (Ph.D)
465 سیدایمان رضوی علوم سیاسی گرایش اندیشه های سیاسی دکتری (Ph.D)
466 سیدهادی رضوی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد
467 سیدامیرحسین رضوی مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد
468 سیدعلی رضوی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
469 بی بی مرضیه رضوی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
470 سیدمحمد رضوی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
471 مهناز رضوی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
472 سلماز رضوی دربار علوم خاک - خاکشناسی دکتری (Ph.D)
473 ناهید رضوی زاد فیزیک گرایش اتمی وملکولی کارشناسی ارشد
474 فاطمه رضوی زاده مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
475 سیدحسین رضوی زادگان جهرمی علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
476 سیدمحمدجواد رضوی محمودابادی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی دکتری (Ph.D)
477 سیده سودابه رضوی نیا مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
478 سیدمحمد رضوی گوارشک فیزیک بنیادی - اطلاعات کوانتومی دکتری (Ph.D)
479 محسن رضیان مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی دکتری (Ph.D)
480 مهدی رضییی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
481 صغری رعنایی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
482 محمد رعنایی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
483 غفور رعنایی نسب مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
484 محسن رعیتی مهندسی شیمی گرایش پلیمر کارشناسی ارشد
485 نسرین رفائی سعیدی روانشناسی دکتری (Ph.D)
486 بهاره رفاهی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
487 زینب رفاهی کمساری علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
488 نیلوفر رفعت متولی فیزیک گرایش هسته ای کارشناسی ارشد
489 فرزانه رفعتی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
490 احمد سالم جودی رفیش مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
491 رویا رفیع زاده تفتی زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
492 ساره رفیعی زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
493 فهیمه رفیعی زیست شناسی - بوم شناسی گیاهی دکتری (Ph.D)
494 ملیحه رفیعی زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی کارشناسی ارشد
495 حامد رفیعی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
496 نازنین رفیعی مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
497 مهتا رفیعی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
498 زهرا رفیعی سیج اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
499 الهام رفیعی طرقبه آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد
500 کیهان رفیعی فرد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   1234567891011121314   >