لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ذ

موارد یافت شده : 35
نمایش موارد 1 تا 35

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 ریحانه ذاکرالحسینی مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
2 صدیقه ذاکری جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
3 مژگان ذاکری حسن ابادی علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
4 فاطمه ذاکری سیس زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
5 فاطمه ذاکری فرد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش دکتری (Ph.D)
6 محمد ذاکری ویرانی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
7 حمیدرضا ذاکری پور مهندسی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
8 محبوبه ذاکرین مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
9 داود ذبیح زاده خواجوی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
10 سوگل ذبیحی حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
11 معصومه ذبیحی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
12 مرضیه ذبیحی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
13 مهری ذبیحی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
14 علیرضا ذبیحی خرق مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی دکتری (Ph.D)
15 حمید ذبیحی فرزقی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دکتری (Ph.D)
16 سید محمد ذبیحی مداح مهندسی برق - مخابرات دکتری (Ph.D)
17 فاطمه ذقنی علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
18 الناز ذهبی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
19 محمدحسین ذوالفقارارانی حسابداری دکتری (Ph.D)
20 حمید ذوالفقاری روانشناسی دکتری (Ph.D)
21 فاطمه ذوالفقاری روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
22 نسرین السادات ذوالفقاری زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
23 مصطفی ذوالفقاری شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
24 جعفر ذوالفقاری مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
25 بهروز ذوالفقاری مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
26 مسعود ذوالفقاریان حشره شناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
27 مهدی ذوقدارمقدم آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
28 بهاره ذوقی شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
29 سجاد ذوقی مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
30 محسن ذوقی بدراباد مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
31 الهام ذوقی بیلندی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
32 هومن ذکا مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
33 حمیدرضا ذکاوتی علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
34 محمود ذکاوتی پور حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
35 نفیسه ذکری مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد

صفحه :