لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ذ

موارد یافت شده : 38
نمایش موارد 1 تا 38

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 ناصر ذاکر شوشتری الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
2 ریحانه ذاکرالحسینی مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
3 سیروس ذاکرمکی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
4 مرتضی ذاکری توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
5 صدیقه ذاکری جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
6 مژگان ذاکری حسن ابادی علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
7 فاطمه ذاکری سیس زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
8 فاطمه ذاکری فرد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش دکتری (Ph.D)
9 محمد ذاکری ویرانی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
10 حمیدرضا ذاکری پور مهندسی کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
11 محبوبه ذاکرین مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
12 داود ذبیح زاده خواجوی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری دکتری (Ph.D)
13 سوگل ذبیحی حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
14 معصومه ذبیحی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
15 مرضیه ذبیحی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
16 مهری ذبیحی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
17 علیرضا ذبیحی خرق مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی دکتری (Ph.D)
18 حمید ذبیحی فرزقی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دکتری (Ph.D)
19 سید محمد ذبیحی مداح مهندسی برق - مخابرات دکتری (Ph.D)
20 هما ذره پرور زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
21 فاطمه ذقنی علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
22 الناز ذهبی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
23 محمدحسین ذوالفقارارانی حسابداری دکتری (Ph.D)
24 حمید ذوالفقاری روانشناسی دکتری (Ph.D)
25 نسرین السادات ذوالفقاری زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
26 مصطفی ذوالفقاری شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
27 جعفر ذوالفقاری مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
28 بهروز ذوالفقاری مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
29 مسعود ذوالفقاریان حشره شناسی کشاورزی دکتری (Ph.D)
30 مهدی ذوقدارمقدم آمار زمینه استنباط دکتری (Ph.D)
31 بهاره ذوقی شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
32 سجاد ذوقی مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
33 محسن ذوقی بدراباد مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
34 الهام ذوقی بیلندی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
35 هومن ذکا مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
36 حمیدرضا ذکاوتی علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی دکتری (Ph.D)
37 محمود ذکاوتی پور حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
38 نفیسه ذکری مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد

صفحه :