لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف د

موارد یافت شده : 274
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 علیرضا داب مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
2 داود داداش زاده مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام دکتری (Ph.D)
3 مهدی دادخواه مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند دکتری (Ph.D)
4 داود دادخواه مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
5 محبوبه دادخواه مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
6 فاطمه دادخواه کلاته مهندسی معماری کارشناسی ارشد
7 سجاد دادرسان مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
8 مارال دادفر حسابرسی کارشناسی ارشد
9 محمد دادمند زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
10 فاطمه دادمند مدیریت - تحقیق درعملیات دکتری (Ph.D)
11 مجید دادمهر علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی دکتری (Ph.D)
12 علی دادور باکتری شناسی کارشناسی ارشد
13 اذین دادور مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
14 حلیا دادور مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
15 علی دادوند علوم دامی گرایش تغذیه طیور دکتری (Ph.D)
16 حامد دادگر نهرخلجی علوم دامی گرایش تغذیه طیور دکتری (Ph.D)
17 منصور دادی گیو زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
18 مهدخت دارا مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
19 زهرا دارابی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
20 کوکب دارابی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
21 عباس دارابی مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
22 زینت داراپور شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
23 مریم دارایی مهندسی شیمی دکتری (Ph.D)
24 سپیده دارایی پور علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
25 الهام دارسی ارانی تغذیه دام دکتری (Ph.D)
26 وحیدرضا داروگر شیمی - شیمی فیزیک دکتری (Ph.D)
27 محسن علی دارچینی مراغه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
28 فاطمه دارینی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد
29 مرتضی دارینی فیزیک گرایش حالت جامد دکتری (Ph.D)
30 زهرا داس منه تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
31 سمیه داستانی فاروجی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
32 مریم داستانی فاروجی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد
33 هیثم محمدعلی محمدحسن داعی الحق مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
34 احسان دامادی علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری دکتری (Ph.D)
35 جواد دامن پاک جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی دکتری (Ph.D)
36 مجید دامن پاک مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی دکتری (Ph.D)
37 نیما دانائی مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
38 الناز دانائی راد حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
39 سحر دانایی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد
40 معظمه دانایی فر مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
41 افسانه دانش روابط بین الملل کارشناسی ارشد
42 محمدکاظم دانش مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
43 محمد دانش مقدم فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد
44 فاطمه دانش منش فیزیک گرایش فیزیک نجومی - زمینه نجوم و اخترفیزیک کارشناسی ارشد
45 الهه دانش یزدیان مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
46 محمدامین دانشجو مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت دکتری (Ph.D)
47 ساره دانشفر زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
48 الهام دانشفر علوم باغبانی گرایش سبزی کاری دکتری (Ph.D)
49 پویا دانشمند ریاضی محض گرایش جبر دکتری (Ph.D)
50 مرضیه دانشمند فیزیک گرایش فیزیک نجومی کارشناسی ارشد

صفحه :

    123456   >