لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 17
نمایش موارد 1 تا 17

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 ده بک - کریم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان گروه آموزشی تولیدات گیاهی
2 فربد - عبدالله دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان گروه آموزشی تولیدات گیاهی
3 کدیور - ابراهیم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان گروه آموزشی تولیدات گیاهی
4 احمدی ورگ - رمضانعلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
5 الهی باغان - محمدرضا دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
6 امیری - شیرزاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
7 حسین زاده مقدم - خداداد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
8 خاقانی - امیر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
9 سلیمی - طهماسب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
10 سیاح - غلامعلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
11 صفائی‌ - یوسف‌ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
12 مظاهری شیروان - ژیلا دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
13 آذرخش - جلیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
14 امیدوار - مسلم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
15 کدیور - فرزانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
16 گودرزی - راضیه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
17 مکمل - مهدی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره خدمات آموزشی و دانشجویی

صفحه :