لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 13
نمایش موارد 1 تا 13

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 زرندی - ربابه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت خدمات دانشجویی
2 شفیع پوربموئی - ماشاءاله معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت خدمات دانشجویی
3 اکبرزاده‌ - محمدعلی‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
4 باقرزاده - نجمه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
5 حکیمی‌ - فاطمه‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
6 رضائی جوکال - زهرا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
7 فرید - غلامحسین‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
8 وفائی‌ - محمدرضا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
9 مهتری‌شیرک‌ - غلامرضا مدیریت دانشجویی حوزه مدیریت
10 آخوندزاده - مریم مدیریت دانشجویی اداره امور خوابگاهها
11 تشکری صباغ - فاطمه مدیریت دانشجویی اداره امور خوابگاهها
12 سیدی رشخوار - سیدمحمد مدیریت دانشجویی اداره تغذیه
13 مرادپورولی‌اباد - پرویز مدیریت دانشجویی اداره تغذیه

صفحه :