لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 69
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 زیرک - علیرضا معاونت پژوهش و فناوری مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی
2 عاشوری چمن آبادی - حسن معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
3 فعال محمدعلی - محمدیوسف معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
4 قدوسی ملک آباد - مجید معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
5 نورمحمدی - حسن معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
6 امینی - عصمت معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
7 تقی پوربهره - محمود معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
8 دوست علی - کاظم معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
9 زواری اره کمری - زهرا معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
10 موسوی - سیدحسین معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
11 مجدی - زهرا معاونت پژوهش و فناوری مدیریت پژوهشی
12 محمدی - هادی معاونت پژوهش و فناوری مدیریت پژوهشی
13 یوسف پور اوندری - قدیر معاونت پژوهش و فناوری مدیریت پژوهشی
14 اشراقی تالهی قوچانی - مرتضی معاونت پژوهش و فناوری مدیریت توسعه و انتقال فناوری
15 رفیع - مریم معاونت پژوهش و فناوری مدیریت توسعه و انتقال فناوری
16 نداف سنگانی - حمیدرضا معاونت پژوهش و فناوری مدیریت توسعه و انتقال فناوری
17 یغمایی‌ - محمدباقر معاونت پژوهش و فناوری مدیریت توسعه و انتقال فناوری
18 پسیان - رکسانا معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
19 خاکراه - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
20 ناصری - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
21 هاشمیان کاخکی - نفیسه معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
22 هوشیار صادقیان - مهین معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
23 اسلامی ازغندی - بی بی سیما معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
24 اقبالیان‌ - علی‌اصغر معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
25 ایمان طلب - پریوش معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
26 جاویدی فیروزطوسی - آزاده معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
27 دری فر - نفیسه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
28 دهستانی - رقیه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
29 ذاکری فرد - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
30 ذوالفقاری نقندر - نیره معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
31 رضازاده - زهرا معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
32 روح بخش فراغتی - مژگان معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
33 ریاحی - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
34 زرنگ - ابوالقاسم معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
35 سیدکشمیری - صدیقه السادات معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
36 شگفته - فریبا معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
37 صالح آبادی - آزاده معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
38 صالح فر - معصومه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
39 صدیقی - محمود معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
40 صفایی - سیدمحمدمهدی معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
41 صفدری - محمد معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
42 ضیائی - سمانه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
43 طباطبائی - سیدعلی معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
44 طلائی برآبادی - محمد جعفر معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
45 عباس زاده - محمد معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
46 عباس نژاد - حسین معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
47 عباسی - زهره معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
48 عطایی خوشرو - حسین معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
49 غلامحسین نژاد - شهناز معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
50 فاخر - زهرا معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

صفحه :

    12   >