لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 73
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 جمشیدی - محسن معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
2 روحانی - صمد معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
3 عاشوری چمن آبادی - حسن معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
4 فعال محمدعلی - محمدیوسف معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
5 قدوسی ملک آباد - مجید معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
6 نورمحمدی - حسن معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
7 امیرزاده هروی - روشنک معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
8 امینی - عصمت معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
9 تقی پوربهره - محمود معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
10 دوست علی - کاظم معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
11 زواری اره کمری - زهرا معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
12 سلطانی - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
13 عمرانی - بهشید معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
14 قندهاری - مصطفی معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
15 موسوی - سیدحسین معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
16 مجدی - زهرا معاونت پژوهش و فناوری مدیریت پژوهشی
17 محمدی - هادی معاونت پژوهش و فناوری مدیریت پژوهشی
18 یوسف پور اوندری - قدیر معاونت پژوهش و فناوری مدیریت پژوهشی
19 مشهدی - یوسف معاونت پژوهش و فناوری مدیریت ارتباط علمی دانشگاه و جامعه
20 نداف سنگانی - حمیدرضا معاونت پژوهش و فناوری مدیریت ارتباط علمی دانشگاه و جامعه
21 یغمایی‌ - محمدباقر معاونت پژوهش و فناوری مدیریت ارتباط علمی دانشگاه و جامعه
22 پسیان - رکسانا معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
23 خاکراه - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
24 ناصری - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
25 هاشمیان کاخکی - نفیسه معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
26 هوشیار صادقیان - مهین معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
27 اسلامی ازغندی - بی بی سیما معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
28 اقبالیان‌ - علی‌اصغر معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
29 ایمان طلب - پریوش معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
30 جاویدی فیروزطوسی - آزاده معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
31 دری فر - نفیسه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
32 ده باشیان - تکتم معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
33 دهستانی - رقیه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
34 ذوالفقاری نقندر - نیره معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
35 رضازاده - زهرا معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
36 روح بخش فراغتی - مژگان معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
37 ریاحی - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
38 زرنگ - ابوالقاسم معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
39 سیدکشمیری - صدیقه السادات معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
40 شگفته - فریبا معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
41 صادقی گورجی - شهربانو معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
42 صالح آبادی - آزاده معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
43 صالح فر - معصومه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
44 صدیقی - محمود معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
45 صفایی - سیدمحمدمهدی معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
46 ضیائی - سمانه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
47 طباطبائی - سیدعلی معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
48 طلائی برآبادی - محمد جعفر معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
49 عباس زاده - محمد معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
50 عباسی - زهره معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

صفحه :

    12   >