لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 74
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 جمشیدی - محسن معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
2 روحانی - صمد معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
3 عاشوری چمن آبادی - حسن معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
4 فعال محمدعلی - محمدیوسف معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
5 قدوسی ملک آباد - مجید معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
6 نورمحمدی - حسن معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
7 امینی - عصمت معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
8 تقی پوربهره - محمود معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
9 دوست علی - کاظم معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
10 زواری اره کمری - زهرا معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
11 سلطانی - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
12 عمرانی - بهشید معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
13 قندهاری - مصطفی معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
14 موسوی - سیدحسین معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
15 مجدی - زهرا معاونت پژوهش و فناوری مدیریت پژوهشی
16 محمدی - هادی معاونت پژوهش و فناوری مدیریت پژوهشی
17 یوسف پور اوندری - قدیر معاونت پژوهش و فناوری مدیریت پژوهشی
18 مشهدی - یوسف معاونت پژوهش و فناوری مدیریت ارتباط علمی دانشگاه و جامعه
19 نداف سنگانی - حمیدرضا معاونت پژوهش و فناوری مدیریت ارتباط علمی دانشگاه و جامعه
20 یغمایی‌ - محمدباقر معاونت پژوهش و فناوری مدیریت ارتباط علمی دانشگاه و جامعه
21 پسیان - رکسانا معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
22 خاکراه - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
23 ناصری - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
24 هاشمیان کاخکی - نفیسه معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
25 هوشیار صادقیان - مهین معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
26 اسلامی ازغندی - بی بی سیما معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
27 اقبالیان‌ - علی‌اصغر معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
28 ایمان طلب - پریوش معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
29 جاویدی فیروزطوسی - آزاده معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
30 دری فر - نفیسه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
31 ده باشیان - تکتم معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
32 دهستانی - رقیه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
33 ذوالفقاری نقندر - نیره معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
34 رضازاده - زهرا معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
35 روح بخش فراغتی - مژگان معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
36 ریاحی - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
37 زرنگ - ابوالقاسم معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
38 سیدکشمیری - صدیقه السادات معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
39 شگفته - فریبا معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
40 صادقی گورجی - شهربانو معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
41 صالح آبادی - آزاده معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
42 صالح فر - معصومه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
43 صدیقی - محمود معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
44 صفایی - سیدمحمدمهدی معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
45 صفدری - محمد معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
46 ضیائی - سمانه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
47 طباطبائی - سیدعلی معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
48 طلائی برآبادی - محمد جعفر معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
49 عباس زاده - محمد معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
50 عباسی - زهره معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

صفحه :

    12   >