لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 31
نمایش موارد 1 تا 31

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 بانوی‌ - غلامحسین‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
2 جاودانی لشکرخانی - جعفر معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
3 حسن نیا - سیدمحمد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
4 دانش علی ملکی‌ - مریم‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
5 زارع‌ کاریزی‌ - یوسف‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
6 زراعت پیشه - محمود معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
7 عالمی‌ - حسین‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
8 غریب‌ - زلیخا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
9 قاسمی‌ - محمد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
10 قانعی‌فدافن‌ - محمد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
11 محمدی بید - علی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
12 موسی‌پورمتقابی‌ - محمداسماعیل‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
13 مومنی‌مهرجردی‌ - محسن‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
14 الوانی‌ - نوروز معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ اداره انتظامات
15 ضیائی‌نصرابادی‌ - اسدالله‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ اداره انتظامات
16 باقریان‌ - حسین‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
17 سردار طرقدری‌ - محمدابراهیم‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
18 محبوبی‌ بستان آباد - اسماعیل‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
19 ناظر - حسین‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
20 بنی‌هاشمی‌ - اسماعیل‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت کارگزینی و رفاه
21 خوش نویس طرقبه - عباس مدیریت مالی اداره دفترداری و تنظیم حسابها
22 اشراقی‌ - عیدمحمد مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
23 ایزدی همت آباد - صدیقه مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
24 خصلتی‌ - سیدحسین‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
25 رضاپورنورمحمدی - عباسعلی مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
26 نبی‌زاده‌ - سیدجهانبخش‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
27 نوبری - محمدباقر مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
28 یوسفی‌ - علی اصغر مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
29 یوسفی نقندر - حسن‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
30 جلالی - سیدمجتبی مدیریت ساختمانها وتاسیسات اداره خدمات فنی
31 عباسی میم‌ - محمدرضا مدیریت ساختمانها وتاسیسات اداره خدمات فنی

صفحه :