لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 28
نمایش موارد 1 تا 28

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 مراغه چی - نادر معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
2 بانوی‌ - غلامحسین‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
3 جاودانی لشکرخانی - جعفر معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
4 حسن نیا - سیدمحمد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
5 دانش علی ملکی‌ - مریم‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
6 زارع‌ کاریزی‌ - یوسف‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
7 عالمی‌ - حسین‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
8 غریب‌ - زلیخا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
9 قاسمی‌ - محمد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
10 قانعی‌فدافن‌ - محمد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
11 محمدی بید - علی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
12 موسی‌پورمتقابی‌ - محمداسماعیل‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
13 مومنی‌مهرجردی‌ - محسن‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
14 مهدیان فر - میرزامهدی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
15 الوانی‌ - نوروز معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ اداره انتظامات
16 ضیائی‌نصرابادی‌ - اسدالله‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ اداره انتظامات
17 باقریان‌ - حسین‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
18 سردار طرقدری‌ - محمدابراهیم‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
19 محبوبی‌ بستان آباد - اسماعیل‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
20 ناظر - حسین‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
21 بنی‌هاشمی‌ - اسماعیل‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت کارگزینی و رفاه
22 زحمت کش - برات اله مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره تدارکات
23 ایزدی همت آباد - صدیقه مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
24 خصلتی‌ - سیدحسین‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
25 رضاپورنورمحمدی - عباسعلی مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
26 نوبری - محمدباقر مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
27 یوسفی‌ - علی اصغر مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
28 عباسی میم‌ - محمدرضا مدیریت ساختمانها وتاسیسات اداره خدمات فنی

صفحه :