لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 7
نمایش موارد 1 تا 7

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 آراسته - زهراسلطان دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
2 بیدلی - زهرا دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
3 کارگردهنودشتی - غلامرضا دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
4 دهباشیان‌ - علی‌ دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
5 غلامی‌ - حسینعلی‌ دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
6 محمد دوست - رمضان دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
7 محمدنژاد - محمد دانشکده دامپزشکی اداره خدمات آموزشی ودانشجویی

صفحه :