لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 44
نمایش موارد 1 تا 44

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 امیری - غلامعلی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
2 خرقانی - فریبا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
3 شباهنگ - جواد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
4 صادقی - امیرعلی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
5 قنبری جامی - امین محمد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
6 مالداری - ابراهیم دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
7 متقیان - محمود دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
8 نوری - یوسف دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
9 نیک بین - فهیمه دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
10 اکبرزاده - مسلم دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی آب
11 فیض عارفی - جواد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی آب
12 مهاجرپور - مهدی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی آب
13 اسلامی خیبری - حسین دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
14 سالمی - محمود دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
15 عباسی - مراد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
16 ابریشم چی - پوران دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
17 عطاردی بیمرغی - محمدرضا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
18 قزوینی - جواد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
19 نصیری محلاتی - مرضیه دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
20 جهانبخش مشهدی - وحید دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
21 سبک خیزخیاط - محمدعلی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
22 قدیمی فتح آباد - جعفر دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
23 زرگریان - سیدمجید دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
24 علیزاده - بهداد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
25 کهربائیان - مریم دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
26 آرین - مهدی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
27 اکبری نژاد - اعظم دانشکده کشاورزی حوزه ریاست
28 توانا - سمیه دانشکده کشاورزی حوزه ریاست
29 بستانی - شهربانو دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
30 جواهری - نوشین دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
31 حیدری - غلامرضا دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
32 خالق زاده - سیما دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
33 ذبیحی - مهدی دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
34 رودخانه گی‌خادر - احمد دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
35 شهاب نیا - طلعت دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
36 طباطبائی - سیدمحمود دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
37 عابدانی قهوه چی - پروین دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
38 عبدی آق کمر - غلامحسن دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
39 فدائی - قاسم دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
40 نعمت یار - عباس علی دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
41 ذهبی - هادی دانشکده کشاورزی اداره خدمات آموزشی ودانشجویی
42 آرمین - محمدرضا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی
43 عباسیان مقدم - عصمت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی
44 مشیری - فرشته دانشکده کشاورزی گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی

صفحه :