لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 65
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 امیری - غلامعلی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
2 خرقانی - فریبا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
3 شباهنگ - جواد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
4 شم آبادی - علی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
5 صادقی - امیرعلی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
6 قنبری جامی - امین محمد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
7 مالداری - ابراهیم دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
8 متقیان - محمود دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
9 ندیمی نقاب - محمدرضا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
10 نوری - یوسف دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
11 نیک بین - فهیمه دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
12 اکبرزاده - مسلم دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی آب
13 فیض عارفی - جواد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی آب
14 مهاجرپور - مهدی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی آب
15 اسلامی خیبری - حسین دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
16 سالمی - محمود دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
17 طباطبائی یزدی - فروزان دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
18 عباسی - مراد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
19 مهدیزاده‌ - برات‌اله‌ دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
20 ابریشم چی - پوران دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
21 افشاریان - شهناز دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
22 عطاردی بیمرغی - محمدرضا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
23 قزوینی - جواد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
24 نصیری محلاتی - مرضیه دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
25 ارجمند مقدم - زهرا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
26 جهانبخش مشهدی - وحید دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
27 سبک خیزخیاط - محمدعلی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
28 قدیمی فتح آباد - جعفر دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
29 هاتفی - سعید دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
30 زرگریان - سیدمجید دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
31 علیزاده - بهداد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
32 کهربائیان - مریم دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
33 آرین - مهدی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
34 کرجی‌یزدی‌ - محسن‌ دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
35 اکبری نژاد - اعظم دانشکده کشاورزی حوزه ریاست
36 توانا - سمیه دانشکده کشاورزی حوزه ریاست
37 ارجمند مقدم - زهره دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
38 بستانی - شهربانو دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
39 بلوچستانی‌ - محمد دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
40 پورولی - علی اصغر دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
41 پورولی‌ - علی‌ دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
42 جواهری - نوشین دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
43 حسن زاده اول - مجید دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
44 حیدری - غلامرضا دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
45 خالق زاده - سیما دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
46 ذبیحی - مهدی دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
47 رودخانه گی‌خادر - احمد دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
48 شهاب نیا - طلعت دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
49 طباطبائی - سیدمحمود دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
50 طیرانی دلیر - مرتضی دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی

صفحه :

    12   >