لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 54
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 امیری - غلامعلی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
2 خرقانی - فریبا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
3 شباهنگ - جواد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
4 شم آبادی - علی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
5 صادقی - امیرعلی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
6 قنبری جامی - امین محمد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
7 مالداری - ابراهیم دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
8 متقیان - محمود دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
9 نوری - یوسف دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
10 نیک بین - فهیمه دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
11 اکبرزاده - مسلم دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی آب
12 فیض عارفی - جواد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی آب
13 مهاجرپور - مهدی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی آب
14 اسلامی خیبری - حسین دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
15 سالمی - محمود دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
16 طباطبائی یزدی - فروزان دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
17 عباسی - مراد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
18 مهدیزاده‌ - برات‌اله‌ دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
19 ابریشم چی - پوران دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
20 عطاردی بیمرغی - محمدرضا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
21 قزوینی - جواد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
22 نصیری محلاتی - مرضیه دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
23 جهانبخش مشهدی - وحید دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
24 سبک خیزخیاط - محمدعلی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
25 قدیمی فتح آباد - جعفر دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
26 هاتفی - سعید دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی
27 زرگریان - سیدمجید دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
28 علیزاده - بهداد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
29 کهربائیان - مریم دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
30 آرین - مهدی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
31 کرجی‌یزدی‌ - محسن‌ دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
32 اکبری نژاد - اعظم دانشکده کشاورزی حوزه ریاست
33 توانا - سمیه دانشکده کشاورزی حوزه ریاست
34 بستانی - شهربانو دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
35 بلوچستانی‌ - محمد دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
36 پورولی‌ - علی‌ دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
37 پورولی - علی اصغر دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
38 جواهری - نوشین دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
39 حیدری - غلامرضا دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
40 خالق زاده - سیما دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
41 ذبیحی - مهدی دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
42 رودخانه گی‌خادر - احمد دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
43 شهاب نیا - طلعت دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
44 طباطبائی - سیدمحمود دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
45 طیرانی دلیر - مرتضی دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
46 عابدانی قهوه چی - پروین دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
47 عبدی آق کمر - غلامحسن دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
48 نعمت یار - عباس علی دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
49 یعقوبی‌ - غلام محمد دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
50 یوسفی نقندر - حسن‌ دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی

صفحه :

    12   >