لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 50
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 اسماعیل زاده خادر - محمد دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
2 حقگو - محسن دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
3 خیامی - حمزه دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
4 شاهوار - هاشم دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
5 صاحب‌ - مهدی‌ دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
6 حافظی مطلق - ناصر دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
7 دلیری - علیرضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
8 دهقانی - لیلا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
9 زرگری - احمد دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
10 شرکاء - مجید دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
11 کیش بافان - سیدمحمد دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
12 موسوی نیشابوری - داود دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
13 مولودیان - مهدی دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
14 میری - محمدرضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
15 حسینی - سیدمؤمن دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی عمران
16 علی زاده حسین آبادی - غلامرضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی عمران
17 محمدی - سمیه دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی عمران
18 آهنگری - فرناد دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
19 حسنی آسیابدره - علی حسین دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
20 محمدنیا خراسانی - سیدرضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
21 مهریزی - علی دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
22 بختیاری قداربند - علی رضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی شیمی
23 واحدی - محمدحسین دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی شیمی
24 هاشمیان - سیده منصوره دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی شیمی
25 گمرکی طهران - عفت دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد
26 عبدی - علیرضا دانشکده مهندسی حوزه ریاست
27 احمدپور - رضا دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
28 حاتمی - محمود دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
29 حاجی زاده بجستانی - محمود دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
30 حاجی نژاد - محسن دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
31 زارعی - عزت دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
32 سلیمانی - حسن دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
33 شادمهری - محمد دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
34 شفائی فلاح - معصومه دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
35 علی اکبری شاندیز - فائزه دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
36 فنودی - محمد دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
37 کرد - زهرا دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
38 مجیدی - مسعود دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
39 مجیدی بهابادی - سیدمهدی دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
40 معتمدیان - مرتضی دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
41 معقول - رضا دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
42 میرزابابائی‌ مزرعه‌ آخوند - سیدمحمد دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
43 نیازی ممرآبادی - الیاس دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
44 هوشمند - تکتم دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
45 هوشمند - فاطمه دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
46 جونیاس - مریم دانشکده مهندسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
47 خواجه افضلی - فریدون دانشکده مهندسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
48 رهبری - محمدرضا دانشکده مهندسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
49 میرزائی فیض آبادی - سعید دانشکده مهندسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
50 صالحی نیا - حسنعلی دانشکده مهندسی کتابخانه

صفحه :