لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 15
نمایش موارد 1 تا 15

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 پازوکی شاهسوند - مجید دانشکده علوم ریاضی گروه آموزشی ریاضی محض
2 باقدان - مهری دانشکده علوم ریاضی گروه آموزشی آمار
3 وطن دوست - علیرضا دانشکده علوم ریاضی گروه آموزشی آمار
4 احمدئی - رضا دانشکده علوم ریاضی حوزه ریاست دانشکده
5 چناری - زهره دانشکده علوم ریاضی حوزه ریاست دانشکده
6 ظهوریان مفتخر اردواری - نرجس خاتون دانشکده علوم ریاضی حوزه ریاست دانشکده
7 فدائی - قاسم دانشکده علوم ریاضی حوزه ریاست دانشکده
8 رئیس المحدثین - حسن دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
9 صفدری - محمد دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
10 عسکری - سیدحسین دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
11 محمدخانی باجگیران - منصوره دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
12 محمدی - علیرضا دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
13 رفوگران - مسعود دانشکده علوم ریاضی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
14 محمدی - فاطمه دانشکده علوم ریاضی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
15 مختاری خورنیک - محبوبه دانشکده علوم ریاضی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی

صفحه :