لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 11
نمایش موارد 1 تا 11

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 باقدان - مهری دانشکده علوم ریاضی گروه آموزشی آمار
2 وطن دوست - علیرضا دانشکده علوم ریاضی گروه آموزشی آمار
3 احمدئی - رضا دانشکده علوم ریاضی حوزه ریاست دانشکده
4 چناری - زهره دانشکده علوم ریاضی حوزه ریاست دانشکده
5 ظهوریان مفتخر اردواری - نرجس خاتون دانشکده علوم ریاضی حوزه ریاست دانشکده
6 رئیس المحدثین - حسن دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
7 عسکری - سیدحسین دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
8 محمدخانی باجگیران - منصوره دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
9 محمدی - علیرضا دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
10 جوادموسوی - سید علیرضا دانشکده علوم ریاضی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
11 مختاری خورنیک - محبوبه دانشکده علوم ریاضی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی

صفحه :