لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 50
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 امام دوست - ابراهیم دانشکده علوم گروه آموزشی فیزیک
2 پوریزدیان - جعفر دانشکده علوم گروه آموزشی فیزیک
3 ترشیزی - مجید دانشکده علوم گروه آموزشی فیزیک
4 زرگران - مهدی دانشکده علوم گروه آموزشی فیزیک
5 سلیمی - احمد دانشکده علوم گروه آموزشی فیزیک
6 فرشید - فرشاد دانشکده علوم گروه آموزشی فیزیک
7 کرمی - موسی دانشکده علوم گروه آموزشی فیزیک
8 حسین زاده حریری - نفیسه دانشکده علوم گروه آموزشی شیمی
9 رادمنش - مرتضی دانشکده علوم گروه آموزشی شیمی
10 رجب زاده - جواد دانشکده علوم گروه آموزشی شیمی
11 شجاعی - مژگان دانشکده علوم گروه آموزشی شیمی
12 ضیائی سیستانی - طاهره دانشکده علوم گروه آموزشی شیمی
13 طهماسبی - معصومه دانشکده علوم گروه آموزشی شیمی
14 کاظمی ریابی - سید حسن دانشکده علوم گروه آموزشی شیمی
15 مهاجرنیا - پروین دانشکده علوم گروه آموزشی شیمی
16 امیری مقدم - دریه دانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسی
17 حق پیما - زهرا دانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسی
18 خیرآبادی - معصومه دانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسی
19 صادق النجاه - طاهره دانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسی
20 طاهرنیا - آزاده دانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسی
21 کیوانفر - نسرین دانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسی
22 نخعی - محمد دانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسی
23 یاقوتی خراسانی - جمیله دانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسی
24 بیرجند مشیری - مسعود دانشکده علوم گروه آموزشی زمین شناسی
25 عبدالشاهی - مهرانه دانشکده علوم گروه آموزشی زمین شناسی
26 موقر قره باغ - نسیم دانشکده علوم گروه آموزشی زمین شناسی
27 برفرزا - مهدی دانشکده علوم حوزه ریاست
28 آهنگر مقدم - حسین دانشکده علوم اداره امور عمومی
29 اسدالله زاده - لیلا دانشکده علوم اداره امور عمومی
30 اعتضادی - علیرضا دانشکده علوم اداره امور عمومی
31 افسری پور - علیرضا دانشکده علوم اداره امور عمومی
32 باوندی - صفرعلی دانشکده علوم اداره امور عمومی
33 پیله چیان - علی دانشکده علوم اداره امور عمومی
34 تقی زاده - علی دانشکده علوم اداره امور عمومی
35 حافظی مقدس - حمید دانشکده علوم اداره امور عمومی
36 خداخواه - محمد یوسف دانشکده علوم اداره امور عمومی
37 دررودی - احمد دانشکده علوم اداره امور عمومی
38 رئوف یزدی نژاد - محمود دانشکده علوم اداره امور عمومی
39 زحمتکش‌ - حیدر دانشکده علوم اداره امور عمومی
40 شاکری سکه - محمد دانشکده علوم اداره امور عمومی
41 عصمت مدار فاروجی - زهرا دانشکده علوم اداره امور عمومی
42 قزوینی - علیرضا دانشکده علوم اداره امور عمومی
43 قندهاری زاد - محمدحسین دانشکده علوم اداره امور عمومی
44 کلانی - محمدرضا دانشکده علوم اداره امور عمومی
45 کهن - محمد دانشکده علوم اداره امور عمومی
46 معصومی - محسن دانشکده علوم اداره امور عمومی
47 دامغانی زاده محمد آباد - زهرا دانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
48 لاری - زهرا دانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
49 وطن پرور - رضا دانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
50 حبیبی - سارا دانشکده علوم گروه پژوهشی ذخایر معدنی شرق کشور

صفحه :