لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 10
نمایش موارد 1 تا 10

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 اخوان - حمیده دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 ظفری - فریده دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 عنوانی - وحید دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
4 اوغازی - غلامرضا دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اداره امور عمومی
5 خواجوی - معصومه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اداره امور عمومی
6 رجبی - محمدعلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اداره امور عمومی
7 عبدالهیان احمدآباد - محسن دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اداره امور عمومی
8 امیری - محمدرضا دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
9 تاتاری - رضا دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
10 مهاجرنسب - نزهت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی کتابخانه

صفحه :