لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 6
نمایش موارد 1 تا 6

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 سلیمی چنار - قربانعلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی روانشناسی
2 شعاع حسینی - سیدجواد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی روانشناسی
3 قاسم پور - جعفر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی روانشناسی
4 پولادگرزاده‌ - طیبه‌ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
5 رجبی‌ریسه‌ - عباس‌ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
6 قربان زاده ورگ - ایوب‌ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی

صفحه :