لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 23
نمایش موارد 1 تا 23

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 کاظمی - پروانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی روانشناسی
2 مقیمی - زهرا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی روانشناسی
3 زینلی چهکند - اکرم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
4 قائمی طلب - سیدمحمد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
5 نقدی دولو - خواجه علی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
6 رجبی باغدار - احمد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی علوم تربیتی
7 بینش - سید محمد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی حوزه ریاست
8 ابرش جغری - عباس علی‌ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
9 احمدی بجنوردی - محمدمهدی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
10 اصغری - محمود دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
11 پورسروقد - مرضیه سادات دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
12 خصاص - زهرا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
13 دواتی - علیرضا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
14 سهرابی فر - بهروز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
15 مرادی - کبری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
16 مهاجر - علیرضا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
17 نوعی - غلامحسین دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
18 اسداله زاده - آمنه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
19 برسلانی - رقیه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
20 سجادی - محمدباقر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
21 فیاض صابری - محمدرسول دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
22 طلاکوب - مینا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی کتابخانه
23 عرفانیان - حسین دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی کتابخانه

صفحه :