لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 30
نمایش موارد 1 تا 30

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 کاظمی - پروانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی روانشناسی
2 مقیمی - زهرا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی روانشناسی
3 زینلی چهکند - اکرم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
4 قائمی طلب - سیدمحمد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
5 نقدی دولو - خواجه علی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
6 رجبی باغدار - احمد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
7 بینش - سید محمد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی حوزه ریاست
8 ابرش جغری - عباس علی‌ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
9 احمدی بجنوردی - محمدمهدی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
10 اصغری - محمود دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
11 پورسروقد - مرضیه سادات دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
12 خصاص - زهرا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
13 دواتی - علیرضا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
14 روحی گلخطمی - محسن دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
15 سهرابی فر - بهروز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
16 شهریاری - امیر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
17 صمدی - حیدرعلی‌ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
18 قربان زاده ورگ - ایوب‌ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
19 مرادی - کبری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
20 مهاجر - علیرضا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
21 نوعی - غلامحسین دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
22 اسداله زاده - آمنه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
23 برسلانی - رقیه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
24 حقیقی - پریسا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
25 سجادی - محمدباقر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
26 فطرسی - معصومه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
27 فیاض صابری - محمدرسول دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
28 نایب زاده طرقبه - نیره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
29 طلاکوب - مینا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی کتابخانه
30 عرفانیان - حسین دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی کتابخانه

صفحه :