لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 20
نمایش موارد 1 تا 20

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 رنجبر - محمود دانشکده علوم اداری و اقتصادی گروه آموزشی مدیریت
2 مظفری - محمود دانشکده علوم اداری و اقتصادی گروه آموزشی مدیریت
3 عبدالله زاده - محمدرضا دانشکده علوم اداری و اقتصادی گروه آموزشی اقتصاد
4 امینی مطلق - رضا دانشکده علوم اداری و اقتصادی حوزه ریاست
5 قوامی - الهه دانشکده علوم اداری و اقتصادی حوزه ریاست
6 ابراهیمی - سیده فاطمه دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
7 اکرامی فرد - آلاء دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
8 امیدوار - حسین دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
9 بقالی رادکان - سیداحمد دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
10 تسلیم - امید دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
11 دهستانی - مجتبی دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
12 رنجبرطرقی - حسن دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
13 روغنگر - ابوالفضل دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
14 سوداگر - عباس دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
15 ودیعی نوقابی - مریم دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
16 اعلمی - اعظم دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
17 خدادادی چناربو - محمود دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
18 شجاعی - حسین دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
19 صالحی مقدم - علی اصغر دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
20 کدخدای - محمد دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی

صفحه :