لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 23
نمایش موارد 1 تا 23

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 رنجبر - محمود دانشکده علوم اداری و اقتصادی گروه آموزشی مدیریت
2 مظفری - محمود دانشکده علوم اداری و اقتصادی گروه آموزشی مدیریت
3 عبدالله زاده - محمدرضا دانشکده علوم اداری و اقتصادی گروه آموزشی اقتصاد
4 امینی مطلق - رضا دانشکده علوم اداری و اقتصادی حوزه ریاست
5 قوامی - الهه دانشکده علوم اداری و اقتصادی حوزه ریاست
6 ابراهیمی - سیده فاطمه دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
7 اکرامی فرد - آلاء دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
8 امیدوار - حسین دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
9 بقالی رادکان - سیداحمد دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
10 بیاتی‌ - محمد دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
11 تسلیم - امید دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
12 تکلوی ابدال آبادی - محمود دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
13 حسینی - سیداحمد دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
14 دهستانی - مجتبی دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
15 رنجبرطرقی - حسن دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
16 روغنگر - ابوالفضل دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
17 سوداگر - عباس دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
18 ودیعی نوقابی - مریم دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
19 اعلمی - اعظم دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
20 خدادادی چناربو - محمود دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
21 شجاعی - حسین دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
22 صالحی مقدم - علی اصغر دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
23 کدخدای - محمد دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی

صفحه :