لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 28
نمایش موارد 1 تا 28

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 دستجردی - علی اکبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
2 عابدیان - علیرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
3 ابراهیمی شاه آبادی - طیبه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی
4 سیدی نوقابی - سیداحمد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی
5 نائبیان - یلدا دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم اجتماعی
6 بابایی - زهرا دانشکده ادبیات و علوم انسانی حوزه ریاست
7 آراسته - ابراهیم دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
8 ابراهیمی پور - محسن دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
9 پالوانه - مجید دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
10 پورسلیمی‌جاغرق‌ - رجبعلی‌ دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
11 تفقدی اسراری - حسین دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
12 حداد طوسی - علیرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
13 خالقی وردی - محمود دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
14 درخشان ماریان - احسان دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
15 سبزعلی دامغانی - زهرا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
16 عامل محرابی - امیراسفندیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
17 فلاح نژادتفتی - عفت دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
18 قاسمی - حسین دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
19 لطفی - جواد دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
20 محمدی نامقی - غلامرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
21 مدنی - سیدمحمدحسین دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
22 بنی اسد - زهرا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
23 رمضانی - مهناز دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
24 محمدخانی باجگیران - محمد دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
25 نادمی - داود دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
26 نیازدل حقیقی - مهدی دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
27 محمودی فخرداوود - مریم دانشکده ادبیات و علوم انسانی کتابخانه
28 تحققی علیائی - مرتضی دانشکده ادبیات و علوم انسانی معاونت پژوهشی دانشکده

صفحه :