لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 35
نمایش موارد 1 تا 35

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 دستجردی - علی اکبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
2 عابدیان - علیرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
3 ابراهیمی شاه آبادی - طیبه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی
4 سیدی نوقابی - سیداحمد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی
5 نائبیان - یلدا دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم اجتماعی
6 بابایی - زهرا دانشکده ادبیات و علوم انسانی حوزه ریاست
7 آراسته - ابراهیم دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
8 ابراهیمی پور - محسن دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
9 احمدپور - زینب دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
10 امیری احمدآباد - سمیه دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
11 پالوانه - مجید دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
12 پورسلیمی‌جاغرق‌ - رجبعلی‌ دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
13 تفقدی اسراری - حسین دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
14 جنتی فر - اعظم دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
15 حداد طوسی - علیرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
16 خالقی وردی - محمود دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
17 درخشان ماریان - احسان دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
18 دهقان کاریزنوی - مرضیه دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
19 سبزعلی دامغانی - زهرا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
20 عامل محرابی - امیراسفندیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
21 فلاح نژادتفتی - عفت دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
22 قادری - صدیقه دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
23 قاسمی - حسین دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
24 لطفی - جواد دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
25 محمدی نامقی - غلامرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
26 مدنی - سیدمحمدحسین دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
27 موسوی - سیدرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
28 بنی اسد - زهرا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
29 رمضانی - مهناز دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
30 محمدخانی باجگیران - محمد دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
31 نادمی - داود دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
32 نیازدل حقیقی - مهدی دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
33 عادلی - معصومه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کتابخانه
34 محمودی فخرداوود - مریم دانشکده ادبیات و علوم انسانی کتابخانه
35 تحققی علیائی - مرتضی دانشکده ادبیات و علوم انسانی معاونت پژوهشی دانشکده

صفحه :