لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 29
نمایش موارد 1 تا 29

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 دستجردی - علی اکبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
2 عابدیان - علیرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
3 ابراهیمی شاه آبادی - طیبه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی
4 سیدی نوقابی - سیداحمد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی
5 بابائی - جواد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا
6 نائبیان - یلدا دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم اجتماعی
7 بابایی - زهرا دانشکده ادبیات و علوم انسانی حوزه ریاست
8 آراسته - ابراهیم دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
9 ابراهیمی پور - محسن دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
10 پالوانه - مجید دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
11 پورسلیمی‌جاغرق‌ - رجبعلی‌ دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
12 تفقدی اسراری - حسین دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
13 حداد طوسی - علیرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
14 خالقی وردی - محمود دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
15 درخشان ماریان - احسان دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
16 سبزعلی دامغانی - زهرا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
17 عامل محرابی - امیراسفندیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
18 فلاح نژادتفتی - عفت دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
19 قاسمی - حسین دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
20 لطفی - جواد دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
21 محمدی نامقی - غلامرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
22 مدنی - سیدمحمدحسین دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
23 بنی اسد - زهرا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
24 رمضانی - مهناز دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
25 محمدخانی باجگیران - محمد دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
26 نادمی - داود دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
27 نیازدل حقیقی - مهدی دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
28 محمودی فخرداوود - مریم دانشکده ادبیات و علوم انسانی کتابخانه
29 تحققی علیائی - مرتضی دانشکده ادبیات و علوم انسانی معاونت پژوهشی دانشکده

صفحه :