لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 32
نمایش موارد 1 تا 32

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 دستجردی - علی اکبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
2 عابدیان - علیرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
3 ابراهیمی شاه آبادی - طیبه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی
4 سیدی نوقابی - سیداحمد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی
5 نائبیان - یلدا دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم اجتماعی
6 بابایی - زهرا دانشکده ادبیات و علوم انسانی حوزه ریاست
7 آراسته - ابراهیم دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
8 ابراهیمی پور - محسن دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
9 پالوانه - مجید دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
10 پورسلیمی‌جاغرق‌ - رجبعلی‌ دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
11 تفقدی اسراری - حسین دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
12 جنتی فر - اعظم دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
13 حداد طوسی - علیرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
14 خالقی وردی - محمود دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
15 درخشان ماریان - احسان دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
16 دهقان کاریزنوی - مرضیه دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
17 سبزعلی دامغانی - زهرا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
18 عامل محرابی - امیراسفندیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
19 فلاح نژادتفتی - عفت دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
20 قاسمی - حسین دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
21 لطفی - جواد دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
22 محمدی نامقی - غلامرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
23 مدنی - سیدمحمدحسین دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
24 موسوی - سیدرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
25 بنی اسد - زهرا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
26 رمضانی - مهناز دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
27 محمدخانی باجگیران - محمد دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
28 نادمی - داود دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
29 نیازدل حقیقی - مهدی دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
30 عادلی - معصومه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کتابخانه
31 محمودی فخرداوود - مریم دانشکده ادبیات و علوم انسانی کتابخانه
32 تحققی علیائی - مرتضی دانشکده ادبیات و علوم انسانی معاونت پژوهشی دانشکده

صفحه :