لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 17
نمایش موارد 1 تا 17

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 دانش پژوه - حمیده دانشکده الهیات و معارف اسلامی گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
2 بوری - عباس دانشکده الهیات و معارف اسلامی گروه آموزشی معارف اسلامی
3 نمازی زادگان - مسعود دانشکده الهیات و معارف اسلامی گروه آموزشی معارف اسلامی
4 دبیری - رمضانعلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
5 غفوریان نصرتی - حبیب اله دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
6 یزدانی‌ - محمدامین‌ دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
7 اعتضادی جمع - محمود دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
8 امامی آل آقا - صفیه دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
9 ذکاوتی زاده - حسین دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
10 رستمی روشن - ابراهیم دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
11 صداقت - حیدرعلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
12 کازرانی مقدم - ملیحه دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
13 نورمحمدی - محسن دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
14 حسن پور - رضا دانشکده الهیات و معارف اسلامی کتابخانه
15 دیانتی نیت - خدیجه دانشکده الهیات و معارف اسلامی کتابخانه
16 فراستی - علیرضا دانشکده الهیات و معارف اسلامی کتابخانه
17 نوروزی کوه سفید - طاهره دانشکده الهیات و معارف اسلامی کتابخانه

صفحه :