لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 20
نمایش موارد 1 تا 20

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 دانش پژوه - حمیده دانشکده الهیات و معارف اسلامی گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
2 بوری - عباس دانشکده الهیات و معارف اسلامی گروه آموزشی معارف اسلامی
3 نمازی زادگان - مسعود دانشکده الهیات و معارف اسلامی گروه آموزشی معارف اسلامی
4 برات زاده فرخانی - عادل دانشکده الهیات و معارف اسلامی حوزه ریاست
5 دبیری - رمضانعلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
6 رستمی روشن - ابراهیم دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
7 شهری - صدیقه دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
8 صداقت - حیدرعلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
9 غفوریان نصرتی - حبیب اله دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
10 یزدانی‌ - محمدامین‌ دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
11 اعتضادی جمع - محمود دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
12 امامی آل آقا - صفیه دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
13 ذکاوتی زاده - حسین دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
14 علیزاده یزدی - مهدی دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
15 کازرانی مقدم - ملیحه دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
16 نورمحمدی - محسن دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
17 حسن پور - رضا دانشکده الهیات و معارف اسلامی کتابخانه
18 دیانتی نیت - خدیجه دانشکده الهیات و معارف اسلامی کتابخانه
19 فراستی - علیرضا دانشکده الهیات و معارف اسلامی کتابخانه
20 نوروزی کوه سفید - طاهره دانشکده الهیات و معارف اسلامی کتابخانه

صفحه :