لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف خ

موارد یافت شده : 31
نمایش موارد 1 تا 31

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 خادملو - علیرضا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
2 خاقانی - امیر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
3 خاقانی - محمد اداره انتظامات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان
4 خاکراه - فاطمه معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
5 خالق زاده - سیما دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
6 خالقی حصاری - عباسعلی معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
7 خالقی وردی - ابوالقاسم اداره انتظامات سازمان مرکزی
8 خالقی وردی - محمود دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
9 خانی - غلامحسین اداره انتظامات دانشکده علوم
10 خداخواه - حسین اداره انتظامات دانشکده علوم ریاضی
11 خداخواه - محمد یوسف دانشکده علوم اداره امور عمومی
12 خدادادی چناربو - محمود دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
13 خرقانی - فریبا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
14 خرقانی - محمد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
15 خرمی - لیلا دانشکده علوم دانشکده علوم
16 خسروجردی - محمد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
17 خسروی - کریم اداره انتظامات دانشکده دامپزشکی
18 خشنودی - فاطمه دانشکده علوم دانشکده علوم
19 خصاص - زهرا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
20 خلیلی‌ - محمدمهدی‌ دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
21 خواجوی - معصومه دانشکده علوم ورزشی اداره امور عمومی
22 خواجه افضلی - فریدون دانشکده مهندسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
23 خواجه نژاد - طاهره معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
24 خواجه نصیری - سمیرا دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی بهداشت و موادغذایی و آبزیان
25 خورسند مایانی - علی اصغر مدیریت حراست اداره انتظامات
26 خورسندیان‌ - مهرداد دانشکده علوم دانشکده علوم
27 خوش بیان - مریم دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
28 خوشنام‌ - حسین‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
29 خیامی - حمزه دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی مکانیک
30 خیرآبادی - معصومه دانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسی
31 خیرخواهان - محمود مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره تدارکات

صفحه :