لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ت

موارد یافت شده : 15
نمایش موارد 1 تا 15

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 تاتاری - رضا دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
2 تبادکانی - سیدمجتبی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
3 تحققی علیائی - مرتضی دانشکده ادبیات و علوم انسانی معاونت پژوهشی دانشکده
4 تراب - مجید معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
5 ترشیزی - مجید دانشکده علوم گروه آموزشی فیزیک
6 تسلیم - امید دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
7 تفقدی اسراری - حسین دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
8 تقی پوربهره - محمود معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
9 تقی زاده - علی دانشکده علوم اداره امور عمومی
10 تقی زاده - محمود معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
11 تکلوی ابدال آبادی - محمود دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
12 توانا - سمیه دانشکده کشاورزی حوزه ریاست
13 توکلی‌ - فاطمه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
14 توکلی نیک - محمد مدیریت حراست اداره انتظامات
15 تیموری منظری - کاظم اداره انتظامات دانشکده کشاورزی

صفحه :