لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف م

موارد یافت شده : 25
نمایش موارد 1 تا 25

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 مافی خبازان - هادی حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
2 مؤذنی لطف آبادی - معصومه دانشکده علوم گروه آموزشی شیمی
3 مجاورحقیقت - جهانگیر دانشکده علوم ریاضی گروه آموزشی ریاضی محض
4 محبوبی‌ بستان آباد - اسماعیل‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
5 محمد دوست - رمضان دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
6 محمدنژاد - محمد دانشکده دامپزشکی اداره خدمات آموزشی ودانشجویی
7 محمدی بید - علی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
8 محمودیان - حمید دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
9 مدرسی - ابوالفضل حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
10 مرادپورولی‌اباد - پرویز مدیریت دانشجویی اداره تغذیه
11 مراغه چی - نادر معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
12 مردان سرخ آبادی - علی دانشکده الهیات و معارف اسلامی گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی
13 مشکانی - غلامرضا حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
14 مشیریان - مسعود دانشکده الهیات و معارف اسلامی گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی
15 معمارباشی - رضا انتظامات دانشگاه اداره انتظامات
16 معمارباشی - تکتم دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
17 معینی‌ - طوبی‌ دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
18 مقنی باغچه‌ - سکینه‌ دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
19 منوچهری‌ - محمود دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست اداره امورعمومی
20 موسی‌پورمتقابی‌ - محمداسماعیل‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
21 مومنی‌مهرجردی‌ - محسن‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
22 مهتری‌شیرک‌ - غلامرضا مدیریت دانشجویی حوزه مدیریت
23 میربلوک‌ - علی‌اکبر اداره انتظامات سازمان مرکزی
24 میرزائی - محسن حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
25 میرزائی فر - مریم حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست

صفحه :