لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ک

موارد یافت شده : 33
نمایش موارد 1 تا 33

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 کاردان مقدم - محسن معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع حوزه معاونت
2 کارگر - سید علی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامی
3 کازرانی مقدم - ملیحه دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
4 کاظم نیا زیارت - علی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست اداره امورعمومی
5 کاظمی - پروانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی روانشناسی
6 کاظمی چولانک - حبیب اله مدیریت اموراداری وپشتیبانی پایگاه بسیج شهید مطهری
7 کاظمی ریابی - سید حسن دانشکده علوم گروه آموزشی شیمی
8 کاظمیان مقدم - صفا مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
9 کامل مقدم - فضیلت معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
10 کامل مقدم - تکتم دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه
11 کاوه پارسا - محمد اداره انتظامات دانشکده دامپزشکی
12 کدخدای - محمد دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
13 کدیور - فرزانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
14 کدیور - ابراهیم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان گروه آموزشی تولیدات گیاهی
15 کربلائی نجف تبریزی - معصومه دفتر ریاست و روابط عمومی اداره روابط عمومی
16 کرمی - موسی دانشکده علوم گروه آموزشی فیزیک
17 کریمی - موسی‌ دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
18 کریمی - محمد معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی
19 کریمی‌تلگرد - حسین‌ اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
20 کشاورز - سعید معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
21 کشاورزی - غلامرضا اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
22 کشمیری - مهدیه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
23 کفیلی انداد - محمدجواد اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
24 کلانی - محمدرضا دانشکده علوم اداره امور عمومی
25 کمالی نسب - محمد مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی اداره دانشجويان غيرايراني
26 کوچک زاده دندانساز - عباس دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
27 کوهستانی - مهدی دانشکده معماری و شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی
28 کوهی نژاد - فخری معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
29 کهربائیان - مریم دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
30 کهن - محمد دانشکده علوم اداره امور عمومی
31 کهن قدر - مهناز دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی
32 کیش بافان - سیدمحمد دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
33 کیوانفر - نسرین دانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسی

صفحه :