لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ع

موارد یافت شده : 15
نمایش موارد 1 تا 15

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 عابدی مطلق - محمد دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
2 عاشوری‌چمن‌اباد - ابراهیم‌ امور دانشجویی
3 عالمی‌ - حسین‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
4 عباس‌ نژاد فرسنگی‌ - براتعلی‌ اداره انتظامات دانشکده دامپزشکی
5 عباسی‌ - محمدحسین‌ مدیریت تربیت بدنی امورعمومی
6 عباسی میم‌ - محمدرضا مدیریت ساختمانها وتاسیسات اداره خدمات فنی
7 عبداللهی مهدی آباد - رجبعلی‌ اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
8 عبدالهی‌اصل‌ - اسکندر معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
9 عرب خزاعی - حسن دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
10 عرب نظرگاه - محمدهادی‌ اداره انتظامات سازمان مرکزی
11 عظیما - فرزاد مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه امور پشتیبانی
12 علی‌اکبرخانی‌ - حسین‌ دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
13 علیزاده - سهیلا دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
14 علیکی‌ - عباسعلی‌ دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
15 عملی‌ - مرادعلی‌ اداره انتظامات دانشکده کشاورزی

صفحه :