لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ع

موارد یافت شده : 65
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 عابدانی قهوه چی - پروین دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
2 عابدانی قهوه چی - زهره دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
3 عابدزاده - مرضیه معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
4 عابدزاده کیزوری - راضیه معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
5 عابدی پورنیک اقبال - احمد مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
6 عابدیان - علیرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
7 عادلی - معصومه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کتابخانه
8 عاشوری چمن آبادی - براتعلی معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
9 عاشوری چمن آبادی - حسن معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
10 عامل محرابی - امیراسفندیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
11 عباس زاده - محمد معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
12 عباس زاده دربانی - زهرا حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
13 عباس منش - غلامعلی اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
14 عباس نژاد - حسین دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
15 عباسپورسررود - هادی‌ دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست اداره امورعمومی
16 عباسی - مراد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی
17 عباسی - زهره معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
18 عباسیان مقدم - عصمت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی
19 عباسیه - علی اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
20 عبدالشاهی - مهرانه دانشکده علوم گروه آموزشی زمین شناسی
21 عبدالله زاده - محمدرضا دانشکده علوم اداری و اقتصادی گروه آموزشی اقتصاد
22 عبداللهی - غلامرضا اداره انتظامات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
23 عبدالهیان احمدآباد - محسن دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اداره امور عمومی
24 عبدی - علیرضا دانشکده مهندسی حوزه ریاست
25 عبدی آق کمر - محسن معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
26 عبدی آق کمر - غلامحسن دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
27 عبدی زاده خادر - محمدعلی حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
28 عجم - ابوالقاسم اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
29 عجمی ساده فدافن - علی اکبر معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ اداره خدمات ونقلیه
30 عدالتی‌معافی - محسن‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور تغذیه
31 عرب - غلامرضا دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
32 عرب طاط - محمدرضا مدیریت دانشجویی اداره رفاه دانشجویی
33 عرب نرمی - داود معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
34 عربخانی - احسان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
35 عربی خادر - مصطفی پژوهشکده علوم گیاهی حوزه ریاست پژوهشکده
36 عرفانی مجد - رضا دانشکده دامپزشکی اداره خدمات آموزشی ودانشجویی
37 عرفانیان - منیره معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع حوزه معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع
38 عرفانیان - حسین دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی کتابخانه
39 عسکری - سیدحسین دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
40 عشرتی - حمید دانشکده دامپزشکی گروه علوم درمانگاهی
41 عشقی - صدیقه پرديس خودگردان فردوسی مشهد پرديس خودگردان فردوسی مشهد
42 عصمت مدار فاروجی - زهرا دانشکده علوم اداره امور عمومی
43 عطاردی - حسن اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
44 عطاردی - حسینعلی معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها
45 عطاردی بیمرغی - محمدرضا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
46 عطایی رویانی - حمید مدیریت دانشجویی اداره تغذیه
47 عطری اردکانی - سیدمحمد مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
48 عظیمی - سید حمید معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
49 عفتی قشلاق - حسن اداره انتظامات سازمان مرکزی
50 علوی‌ - سیدرضا معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

صفحه :

    12   >