لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ر

موارد یافت شده : 53
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 رادمنش - مرتضی دانشکده علوم گروه آموزشی شیمی
2 رازدان‌ - علی‌ دانشکده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
3 راستگو - عزیزالله‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات اداره خدمات فنی
4 راستین - علیرضا مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
5 رئوف کاتب - بیتا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
6 رئوف نژاد - مرضیه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
7 رئوف یزدی نژاد - محمود دانشکده علوم اداره امور عمومی
8 رئوفی شکیب - علی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
9 رئیس المحدثین - حسن دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
10 ربانی - علی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
11 رجب زاده - جواد دانشکده علوم گروه آموزشی شیمی
12 رجبی - محمدعلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اداره امور عمومی
13 رجبی - محمدرضا مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
14 رجبی باغدار - احمد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
15 رجبی نصرآبادی - فاطمه مدیریت دانشجویی حوزه مدیریت
16 رجبی نقندری - محسن اداره انتظامات سازمان مرکزی
17 رجبی‌نقندری‌ - علی‌اصغر معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
18 رحمانیان - ابوالقاسم دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
19 رحمتی - حسن معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
20 رحیمی - قاسم اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
21 رحیمی سبزواری - زهرا دانشکده دامپزشکی اداره خدمات آموزشی ودانشجویی
22 رستمی تیتکانلو - مهدی اداره انتظامات سازمان مرکزی
23 رستمی روشن - ابراهیم دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
24 رستمی کاهو - حسین معاونت پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری
25 رسولی - سیدمحمد اداره انتظامات سازمان مرکزی
26 رسولی زاده - عباس مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانه
27 رضائی - ابوالقاسم معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
28 رضائی رودمعجنی - علی حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
29 رضائی مهدی آباد - جواد اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
30 رضائیان - محسن معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
31 رضازاده - زهرا معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
32 رضایی مقدم - لیلا حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
33 رضوانی ‌شکرتو - غلامحسن‌ اداره خدمات و نقلیه اداره انتظامات دانشگاه
34 رضوانی فر - محمدتقی معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت فرهنگی دانشگاه
35 رفوگران - مسعود دانشکده علوم ریاضی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
36 رفیع - مریم مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اداره خدمات کتابداری
37 رفیعی پور - احمد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
38 رمضان زاده سیدآباد - حجت اداره انتظامات سازمان مرکزی
39 رمضانی - مهناز دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
40 رمضانی - طاهره حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
41 رنجبر - محمود دانشکده علوم اداری و اقتصادی گروه آموزشی مدیریت
42 رنجبر سیستانی - بهنام معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
43 رنجبرطرقی - حسن دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
44 روح بخش فراغتی - مژگان معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
45 روحانی - صمد معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
46 روحانی نژاد - جواد حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
47 روحی گلخطمی - محسن دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
48 رودخانه گی‌خادر - احمد دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
49 روشنی - حسن معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
50 روشنی بریوانلو - نورمحمد مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانه

صفحه :

    12   >