لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ر

موارد یافت شده : 51
نمایش موارد 1 تا 51

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 رادمنش - مرتضی دانشکده علوم گروه آموزشی شیمی
2 رازدان‌ - علی‌ دانشکده معماری و شهرسازی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
3 راستگو - عزیزالله‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
4 راستین - علیرضا مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
5 رئوف کاتب - بیتا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
6 رئوف نژاد - مرضیه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
7 رئوف یزدی نژاد - محمود دانشکده علوم اداره امور عمومی
8 رئوفی شکیب - علی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
9 رئیس المحدثین - حسن دانشکده علوم ریاضی اداره امور عمومی
10 ربانی - علی معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
11 رجب زاده - جواد دانشکده علوم گروه آموزشی شیمی
12 رجبی - محمدرضا مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
13 رجبی - محمدعلی دانشکده علوم ورزشی اداره امور عمومی
14 رجبی باغدار - احمد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی علوم تربیتی
15 رجبی نصرآبادی - فاطمه مدیریت دانشجویی حوزه مدیریت
16 رجبی نقندری - محسن اداره انتظامات سازمان مرکزی
17 رجبی‌نقندری‌ - علی‌اصغر معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
18 رحمان نیا - غلامحسن معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌
19 رحمانیان - ابوالقاسم دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
20 رحمتی - حسن معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
21 رحیمی - قاسم اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
22 رحیمی سبزواری - زهرا دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی
23 رستمی تیتکانلو - مهدی اداره انتظامات سازمان مرکزی
24 رستمی روشن - ابراهیم دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
25 رستمی کاهو - حسین معاونت پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری
26 رسولی - سیدمحمد اداره انتظامات سازمان مرکزی
27 رسولی زاده - عباس مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانه
28 رضائی رودمعجنی - علی حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
29 رضائی مهدی آباد - جواد اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
30 رضائیان - محسن معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
31 رضازاده - زهرا معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
32 رضایی مقدم - لیلا حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
33 رضوانی ‌شکرتو - غلامحسن‌ اداره خدمات و نقلیه اداره انتظامات دانشگاه
34 رضوانی فر - محمدتقی معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت فرهنگی دانشگاه
35 رفیع - مریم معاونت پژوهش و فناوری مدیریت توسعه و انتقال فناوری
36 رفیعی پور - احمد معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
37 رمضان زاده سیدآباد - حجت مدیریت حراست اداره انتظامات
38 رمضانی - طاهره معاونت آموزشی معاونت آموزشی
39 رمضانی - مهناز دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
40 رنجبر - محمود دانشکده علوم اداری و اقتصادی گروه آموزشی مدیریت
41 رنجبر سیستانی - بهنام معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
42 رنجبرطرقی - حسن دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
43 روح بخش فراغتی - مژگان معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
44 روحانی - صمد دانشکده علوم ریاضی دانشکده علوم ریاضی
45 روحانی نژاد - جواد حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست دانشگاه
46 روحی گلخطمی - محسن دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
47 رودخانه گی‌خادر - احمد دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
48 روشنی - حسن معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
49 روغنگر - ابوالفضل دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
50 رهبری - محمدرضا دانشکده مهندسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی

صفحه :

    12   >