لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف د

موارد یافت شده : 6
نمایش موارد 1 تا 6

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 داروغه‌ - محمد دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
2 دانش علی ملکی‌ - مریم‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
3 دلدار - محمد دانشکده کشاورزی مزرعه دانشکده
4 دوامی ابدال آبادی - علی اصغر دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
5 دهباشیان‌ - علی‌ دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
6 دهقان - محمد دانشکده علوم گروه آموزشی فیزیک

صفحه :