لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف د

موارد یافت شده : 42
نمایش موارد 1 تا 42

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 دادار - حمید اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
2 دادرس جوان - احمد معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
3 دارابی - ایمان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
4 داروغه تقی - علی اکبر اداره انتظامات سازمان مرکزی
5 دارینی - زهرا دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست
6 دامغانی زاده محمد آباد - زهرا دانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
7 دانای سیج - رضا معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت اجتماعی دانشگاه
8 دانش پژوه - حمیده دانشکده الهیات و معارف اسلامی گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
9 داودزاده خراسانی - محمدجواد اداره انتظامات سازمان مرکزی
10 داودی - سیدمحمدرضا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ دفتر حقوقی
11 داودیان ده سرخی - حسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
12 دباشی زاده - عباس معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
13 دبیری - علی رضا مدیریت کارگزینی و رفاه اداره کارگزینی
14 دبیری - رمضانعلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
15 درخشان ماریان - احسان دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
16 دررودی - احمد دانشکده علوم اداره امور عمومی
17 درویش - سهراب دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشکده علوم اداری و اقتصادی
18 درویشی - رضا مدیریت مالی اداره دریافت و پرداخت
19 دری فر - نفیسه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
20 دریادل ابدال آبادی - ابوالقاسم معاونت فرهنگی - اجتماعی معاونت فرهنگی - اجتماعی
21 دستجردی - علی اکبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
22 دشتبان ده سرخ - حسن معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت خدمات دانشجویی
23 دلاور - علی مدیریت کارگزینی و رفاه اداره کارگزینی
24 دلخواه - جواد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
25 دلشاد - محسن‌ دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
26 دلشاد کاریزنوئی - غلامرضا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت کارگزینی و رفاه
27 دلکلاله - ناصر حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
28 دلیری - حمیده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
29 دلیری - علیرضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
30 دواتی - علیرضا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
31 دوست علی - کاظم معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
32 دوستی کلاته رحمن - حسین اداره انتظامات حوزه معاونت دانشجویی
33 ده باشیان - تکتم معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
34 ده بک - کریم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان گروه آموزشی تولیدات گیاهی
35 دهباشیان - صدیقه مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
36 دهستانی - مجتبی دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
37 دهستانی - رقیه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
38 دهقان کاریزنوی - مرضیه دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
39 دهقانی - ابوالقاسم اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
40 دهقانی - لیلا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
41 دیانتی نیت - خدیجه دانشکده الهیات و معارف اسلامی کتابخانه
42 دیمه کار - غلامحسین مدیریت اموراداری وپشتیبانی مرکز رفاهی دانشگاه

صفحه :