لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف د

موارد یافت شده : 40
نمایش موارد 1 تا 40

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 دادار - حمید اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
2 دادرس جوان - احمد معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
3 دارابی - ایمان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
4 داروغه تقی - علی اکبر اداره انتظامات سازمان مرکزی
5 دارینی - زهرا دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست
6 دامغانی زاده محمد آباد - زهرا دانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
7 دانای سیج - رضا معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت اجتماعی دانشگاه
8 دانش پژوه - حمیده دانشکده الهیات و معارف اسلامی گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
9 داودزاده خراسانی - محمدجواد اداره انتظامات سازمان مرکزی
10 داودی - سیدمحمدرضا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ دفتر حقوقی
11 داودیان ده سرخی - حسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
12 دباشی زاده - عباس معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
13 دبیری - رمضانعلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
14 دبیری - علی رضا مدیریت کارگزینی و رفاه اداره کارگزینی
15 درخشان ماریان - احسان دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
16 دررودی - احمد دانشکده علوم اداره امور عمومی
17 درویش - سهراب دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشکده علوم اداری و اقتصادی
18 درویشی - رضا مدیریت مالی اداره دریافت و پرداخت
19 دری فر - نفیسه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
20 دریادل ابدال آبادی - ابوالقاسم معاونت فرهنگی - اجتماعی معاونت فرهنگی - اجتماعی
21 دستجردی - علی اکبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
22 دلاور - علی مدیریت کارگزینی و رفاه اداره کارگزینی
23 دلخواه - جواد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
24 دلشاد - محسن‌ دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
25 دلشاد کاریزنوئی - غلامرضا حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
26 دلکلاله - ناصر حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
27 دلیری - حمیده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
28 دلیری - علیرضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
29 دواتی - علیرضا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
30 دوست علی - کاظم معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
31 دوستی کلاته رحمن - حسین اداره انتظامات حوزه معاونت دانشجویی
32 ده باشیان - تکتم معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
33 ده بک - کریم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان گروه آموزشی تولیدات گیاهی
34 دهباشیان - صدیقه مرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزی مرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزی
35 دهستانی - رقیه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
36 دهستانی - مجتبی دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
37 دهقان کاریزنوی - مرضیه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
38 دهقانی - ابوالقاسم اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
39 دیانتی نیت - خدیجه دانشکده الهیات و معارف اسلامی کتابخانه
40 دیمه کار - غلامحسین مدیریت اموراداری وپشتیبانی مرکز رفاهی دانشگاه

صفحه :