لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف الف

موارد یافت شده : 123
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 آدینه‌پور - علی‌اصغر معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
2 آذرخش - جلیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
3 آذری فرد - حسین معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
4 آذری گیامی - غلامعلی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی
5 آراسته - ابراهیم دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
6 آرامجو - عیسی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
7 آرمین - محمدرضا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهی
8 آریامنش - ملیحه مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی اداره دانشجويان غيرايراني
9 آرین - مهدی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
10 آسایش پور - سمیه اداره انتظامات سازمان مرکزی
11 آستان بوس - نوید دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست گروه آموزشی محیط زیست
12 آقامحمدی - مجید اداره انتظامات سازمان مرکزی
13 آمار - محمد دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
14 آهنگر مقدم - حسین دانشکده علوم اداره امور عمومی
15 آهنگری - فرناد دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
16 ابراهیم پور - محمد معاونت آموزشی مدیریت تحصیلات تکمیلی
17 ابراهیم زاده - محمدعلی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
18 ابراهیمی - سیده فاطمه دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
19 ابراهیمی - مهدی مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانه
20 ابراهیمی - خلیل اله معاونت پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری
21 ابراهیمی پور - محسن دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
22 ابراهیمی شاه آبادی - طیبه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی
23 ابراهیمی طولش - رضا اداره انتظامات دانشکده مهندسی
24 ابراهیمی عباسیه - حسین دانشکده مهندسی دانشکده مهندسی
25 ابرش جغری - عباس علی‌ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
26 ابریشم چی - پوران دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی
27 ابوطالبی پیرنعیمی - علی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست گروه آموزشی مرتع و آبخیز داری
28 اثناعشری - محمد معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
29 احمدئی - رضا دانشکده علوم ریاضی حوزه ریاست دانشکده
30 احمدپور - رضا دانشکده مهندسی اداره امور عمومی
31 احمدپور - زینب دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
32 احمدی - سیدحسن حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
33 احمدی - کبری حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
34 احمدی بجنوردی - محمدمهدی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
35 احمدی لداری - محمدباقر حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
36 احمدی ورگ - رمضانعلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان اداره امور عمومی
37 احمدیان یزدی - علی معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
38 احمدیان یزدی - هومن مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی اداره دانشجويان غيرايراني
39 احوال - علیرضا اداره انتظامات سازمان مرکزی
40 اخباری - مهدی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ دفتر حقوقی
41 اخباری - علی اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
42 اخوان - حمیده دانشکده علوم ورزشی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
43 ادبی - راضیه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان
44 ارادتی - سیداحمد اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
45 ارجمند مقدم - زهره دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
46 ارزانیان - معصومه دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
47 ارضی - مجید اداره انتظامات سازمان مرکزی
48 استماعی - علی اداره انتظامات سازمان مرکزی
49 اسدالله زاده - لیلا دانشکده علوم اداره امور عمومی
50 اسداله زاده - آمنه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی

صفحه :

    123   >