اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 باسامی  محمدرضا  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  bassami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bassami/
 فلاح راد  امیرهوشنگ  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  fallahrad gmail com  http://www.um.ac.ir/~umfallah/
 نقیبی  ابوالقاسم  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  naghibi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naghibi/