اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 آذرنوش  حسنعلی  علوم ریاضی   آمار  azarnush math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~azarnush/
 ارقامی  ناصررضا  علوم ریاضی   آمار  arghami_nr yahoo com  http://www.um.ac.ir/~arghami/
 افشارنژاد  زهرا  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  afshar math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~afshar/
 اورعی نامزدی  سیدحسین  علوم ریاضی  ریاضی محض  oraee27 gmail com  http://www.um.ac.ir/~oraee/
 ببرحسینی  مسعود  علوم ریاضی  ریاضی محض  mbhosseini ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mbhosseini/
 براتپورباجگیران  سیمیندخت  علوم ریاضی   آمار  baratpour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~baratpour/
 بزرگ نیا  ابوالقاسم  علوم ریاضی   آمار  a bozorgnia&khayyam ac ir  http://www.um.ac.ir/~bozorgnia/
 تقی زاده کاخکی  حسین  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  taghizad math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taghizad/
 توتونیان مشهد  فائزه  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  toutouni um ac ir  http://www.um.ac.ir/~toutouni/
 چیتی  کاظم  علوم ریاضی  ریاضی محض  chitti math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~chitti/
 حاجی زاده صفار  ابوالفضل  علوم ریاضی  ریاضی  ahsafar ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ahsafar/
 رجب زاده مقدم  محمدرضا  علوم ریاضی  ریاضی محض  rezam um ac ir ; mrrm5 yahoo ca  http://www.um.ac.ir/~rezam/
 زارع  عطاالله  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  atazare2003 yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~zarea/
 ساعی نعیمی  مهدی  علوم ریاضی  ریاضی محض  m saei ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.saei/
 شاهکار  غلامحسین  علوم ریاضی   آمار  shahkar math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahkar/
 صابری نجفی  جعفر  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  najafi141 gmail com  http://www.um.ac.ir/~saberinajafi/
 صادقی  حسن  علوم ریاضی   آمار  H54594 hotmail com  http://www.um.ac.ir/~sadeghi.h/
 صبورملکی  محمود  علوم ریاضی  ریاضی محض  msaboorm yahoo com  http://www.um.ac.ir/~msaboorm/
 طارقیان  حامدرضا  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  taregian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taregian/
 طباطبائی مشهدی  سیدمحمدمهدی  علوم ریاضی   آمار  tabatabaey yahoo com  http://www.um.ac.ir/~tabatabaey/
 طوسی  محمدرضا  علوم ریاضی  ریاضی محض  mtoosi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mtoosi/
 فراهی  محمدهادی  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  farahi math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farahi/
 کرایه چیان  اصغر  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  krachian math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~krachian/
 مشکانی  علی  علوم ریاضی   آمار  meshkani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~meshkani/
 نارنجانی  آدینه محمد  علوم ریاضی  ریاضی محض  naranjani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naranjani/
 نیرومند  حسینعلی  علوم ریاضی   آمار  Nirumand math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nirumand/
 نیکنام  اسداله  علوم ریاضی  ریاضی محض  dassamankin yahoo co uk ,niknam math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~niknam/
 وحیدیان کامیاد  علی  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  avkamyad yahoo com  http://www.um.ac.ir/~vahidian/
 هنری  بهمن  علوم ریاضی  ریاضی محض  honary um ac ir  http://www.um.ac.ir/~honary/