اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 حافظی مطلق  عبدالعلی  دانشكده علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  a hafezi  http://www.um.ac.ir/~a_hafezi/
 حسن نیا  احمد  دانشكده علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  hassannia ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hassannia/
 دقیقه رضائی  سعید  دانشكده علوم ورزشی  رفتار حرکتی  sdrezaie yahoo com  http://www.um.ac.ir/~daghigh/
 رستگار  ابوالقاسم  دانشكده علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  arastegar ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~arastegar/
 زردکانلو  قاسم  دانشكده علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  zardkanloo ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zardkanloo/
 شریعتی  عشرت  دانشكده علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  shariati ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shariati/
 صفاری  سیدحسین  دانشكده علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  saffari   um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saffari/
 غیرتی  محمدصادق  دانشكده علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  ssamavy yahoo com  http://www.um.ac.ir/~gheirati/
 معرفتی  اکبر  دانشكده علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  marefati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~marefati/