اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 آزاد  اسداله  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  azad196 ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~azad196/
 ابراهیمی پور  محمد  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  mohammad68 ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohammad68/
 اکرمی  مهین  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  akrami ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akrami/
 امینیان حیدری  زهره  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  aminian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aminian/
 باقری  رجبعلی  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  ra_bagheri yahoo com  http://www.um.ac.ir/~r_bagheri/
 بذرافشان مقدم  مجتبی  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  bazrafshan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bazrafshan/
 برادران رفیعی  علی محمد  علوم تربیتی و روانشناسی  مشترک - علوم تربیتی  bradaran ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bradaran/
 پریرخ  مهری  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  mparirokh gmail com  http://www.um.ac.ir/~parirokh/
 تقوی  سیدعلیرضا  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  taghavi2020 DR gmail com  http://www.um.ac.ir/~s.taghavi/
 جاویدی  حسن  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  javidi hassan gmail com  http://www.um.ac.ir/~javidi/
 حسینی  زاهد  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  zahed ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zahed/
 خدیوی زند  محمد مهدی  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  khadivi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khadivi/
 دانشوری  عبداله  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  daneshvari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~daneshvari/
 داورپناه  محمدرضا  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  davarpanah ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~davarpanah/
 دستغیب  نورالسادات  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  nsadat ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nsadat/
 دیانی  محمدحسین  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  daneshvarz85 gmail com  http://www.um.ac.ir/~dayani/
 رزقی  غلامرضا  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  reza_rezghi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rezghi/
 طالبیان شریف  جعفر  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  talebian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~talebian/
 فتاحی  سیدرحمت اله  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  fattahi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fattahi/
 قادری  علی رضا  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  a-ghaderi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a-ghaderi/
 کنعانی کاس احمدانی  مسعود  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  kanani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kanani/
 کوهستانی  حسینعلی  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  kohestani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kouhestani/
 مجذوب صفا  عباس  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  majzoob ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~majzoob/
 مقدس جعفری  محمدتقی  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  moghaddas ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moghaddas/
 یغمائی  جواد (شهپر)  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  yaghmaii ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~yaghmaii/