اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 حسینی مدرس  سیدحسین  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  h-modares ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h-modares/
 رحمانی  فریده  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  frahmani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~frahmani/
 رزمی  سیدعلی اکبر  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  saarazmi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saarazmi/
 صلاحی  جاوید  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  j-salahi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~j-salahi/
 قدیری مقدم  ابوالفضل  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  aghadiri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aghadiri/
 مرتضوی  سعید  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  mortazavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mortazavi/
 مقدس زاده بزاز  باقر  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  moghaddaszadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moghaddaszadeh/
 موحدیان  سیدمجید  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  majid_movahhedian  http://www.um.ac.ir/~movahedian/
 ناظمی  شمس الدین  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  nazemi_shm um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nazemi_shm/
 نیک زاد  حسین  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  hnikzad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hnikzad/