اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 امام زاده  سیدمحمد  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  emamzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~emamzadeh/
 جلیلی  مهدی  الهیات و معارف اسلامی   تاريخ و تمدن ملل اسلامي  jalili m12 gmail com  http://www.um.ac.ir/~jalili-m/
 حسین زاده باجگیران  محسن  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  mhbajgiran yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hosseinzadeh/
 سرگلزائی نظام دوست  علی  الهیات و معارف اسلامی   اديان و عرفان تطبيقي  sargolzaie um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sargolzaie/
 سعیدی  نصرت اله  الهیات و معارف اسلامی   تاريخ و تمدن ملل اسلامي  nsaeedi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nsaeedi/
 صانعی مهری  میرزا مهدی  الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی  msaneie ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~msaneie/
 عبداللهی نژاد  کریم  الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی  abdolahi-k ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abdolahi-k/
 فیاض صابری  عزیزاله  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  fsaberi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fsaberi/
 کبیری  کاظم  الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی  kabiri ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kabiri/
 مشائی  محمد رضا  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  mashaee-n um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mashshaei/
 منصوری مقدم  هادی  الهیات و معارف اسلامی   اديان و عرفان تطبيقي  hmansoori ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hmansoori/
 موسوی  سیدرضا  الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی  mosavi-r um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mosavi-r/
 میردامادی  سید حسین  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  mirdamadi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mirdamadi/
 واعظ  محمد  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  vaez ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vaez/
 یزدی مطلق  محمود  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  yazdi-m ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~yazdi-m/